Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont transformatora typ: TORb-16000/110

Dane:

TRANSFORMATOR  nr 160210

Typ: TORb-16000/110

Układ poł.: YNd11

Częstotliwość : 50 Hz

Rok wyk.: 1978

Moc: 16000 [kVA]

Dop. Prąd zwarcia 8xIn [A]

Górne nap.: 115000+/- 10% /+/- 9st. [V]  Prąd:  73,0 – 80,3 – 89,3 [A]

Dolne nap.: 6600 [V]                                  Prąd:  1400 [A]

Straty jałowe 15760 [W]

Straty obc. Przy 16000 kVA  GN/DN: 94890 [W]

Napięcie zwarcia – stopień GN/DN:   + 10,87%,   10,77%, 10,23%

Poziom izolacji zacisków liniowych: GN 185/450 [kV] DN 22/60 [kV]

Poziom izolacji punktu zerowego:  GN 90/220 [kV]

Rodzaj pracy: C

Liczba faz: 3

Chłodzenie: ON-AN

Masa oleju 10000 [kg]

Masa części wyjm.: 17000 [kg]

Masa transportowa: 32500 [kg]

Masa całkowita: 33000 [kg]

Nr normy: PN-69/E-06040

 

I. Zakres prac – przed demontażem jednostki:

 1. Weryfikacja sprawozdań z badań jednostki z lat poprzednich
 2. Ocena stanu technicznego transformatora na podstawie weryfikacji sprawozdań i wskazanie oraz kalkulacja koniecznych do wykonania prac niewymienionych w zakresie prac zleconych.

II. Zakres prac zleconych:

 1. Demontaż i transport transformatora.
 2. Weryfikacja i ocena stanu technicznego transformatora
 3. Przegląd i remont podobciążeniowego przełącznika zaczepów typu PO 250
  a) spuszczenie oleju z przełącznika,
  b) otwarcie włazu rewizyjnego,
  c) wyciągnięcie głowicy przełącznika,
  d) czyszczenie głowicy przełącznika,
  e) kontrola styków i połączeń śrubowych,
  f) montaż głowicy,
  g) sprawdzenie zgodności stopni zaczepów napędu z głowicą,
  h) wykonanie kompletu uszczelnień,
  i) napełnienie przełącznika nowym olejem,
  j) kontrola przełącznika na wszystkich stopniach regulacji,
  k) czyszczenie napędu,
  l) sprawdzenie i smarowanie mechanizmów napędu,
  m) kontrola układu zasilania i sterowania napędu,
  n) kontrola działania napędu oraz blokad,
  o) kontrola działania ogrzewania napędu,
  p) zabudowa wskaźnika i położenia przełącznika zaczepów PDZ-30,
  q) wymiana zużytych elementów i części przełącznika,
  r) pomiary kontrolne,s) próby funkcjonalne.
 4. Modernizacja układu chłodzenia:
  a) prace przygotowawcze i projektowe – wykonanie obliczeń i dobór elementów pod kątem modernizacji układu do wersji ON AN,
  b) demontaż starych radiatorów,
  c) zaślepienie niewykorzystanych króćców radiatorów,
  d) montaż nowych radiatorów szeroko panelowych.
 5. Uzdatnienie układu izolacyjnego:
  a) przygotowanie jednostki do suszenia,
  b) przeprowadzenie suszenia próżniowego izolacji stałej,
  c) regeneracja/uzdatnianie oleju lub wymiana (na podstawie badań warsztatowych i w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  d) sprawdzenie i przywrócenie izolacji obwodu magnetycznego rdzenia
 6. Wymiana osprzętu:
  a) wymiana kompletu uszczelnień,
  b) wymiana kompletu izolatorów przepustowych GN,N,DN
  c) wymiana kompletu przekaźników gazowo przepływowych,
  d) wymiana kompletu zaworów (spustowych i odcinających),
  e) wymiana kompletu zaworów probierczych (do pobierania próbek oleju),
  f) wymiana kompletu termometrów kontaktowych,
  g) wymiana kompletu wskaźników poziomu oleju w konserwatorze na magnetyczne,
  h) instalacja zaworu bezpieczeństwa,
 7. Remont kadzi wraz z podwoziem:
  a) przegląd kadzi,
  b) przegląd podwozia,
  c) czyszczenie chemiczne i mechaniczne kadzi ze starych powłok malarskich,
  d) remont kadzi,
  e) remont podwozia,
  f) przygotowanie do malowania – zabezpieczenie osprzętu,
  g) malowanie farbą podkładową,
  h) malowanie nawierzchniowe wysoko trwałą farbą epoksydową.
 8. Ocena stanu technicznego uzwojeń pod m.in. pod kątem konieczności wykonania przezwojenia.

– wykonanie przezwojenia w razie konieczności

 1. Próby i pomiary końcowe:
  a) próba napięciowa (napięciem indukowanym)

Pomiar wyładowań niezupełnych metodą elektryczną systemem minimum 3 kanałowym w trybie czasu rzeczywistego (bez multipleksacji) wraz z lokalizacją ewentualnych wyładowań systemem akustycznym.

b) badania i pomiary podstawowe

Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie:

– oględziny zewnętrzne,

– pomiar rezystancji czynnej uzwojeń,

– pomiar prądów magnesujących,

– pomiar rezystancji izolacji,

– pomiar współczynnika stratności tgδ oraz pojemności uzwojeń oraz izolatorów przepustowych.

 1. Badanie integralności mechanicznej części aktywnej:
  a) badanie SFRA,
  b) badanie wibroakustyczne,
  c) badania akustyczne polegają na przeprowadzeniu pomiarów sygnałów emisji akustycznej (EA),
  d) na podstawie zarejestrowanych przebiegów wyznaczenie deskryptorów w dziedzinie czasu,
  e) analiza wyników i określenie stanu mechanicznego uzwojeń oraz rdzenia,
 2. Badanie stanu izolacji stałej metodami polaryzacyjnymi:
  a) pomiar i analiza charakterystyki tg=f(f) FDS,
  b) pomiar i analiza wyników, oznaczenie zawartości wody oraz produktów rozkładu w izolacji stałej, ocena zestarzenia izolacji.
 3. Badanie próbek oleju
  a) analiza chromatograficzna DGA,
  b) pełne badania fizykochemiczne.
 4. Przygotowanie planu i harmonogramu ruchu próbnego i uruchomienia transformatora (zgodnie z wymaganiami dla tej grupy transformatorów).
 5. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia.
 6. Montaż transformatora po remoncie w komorze transformatorowej
  a) odłączenie wyłączonego transformatora 110/6kV 16MVA nr 160210 Typ: TORb 16000/110,
  b) demontaż transformatora z komory transformatorowej,
  c) montaż transformatora 110/6kV 16MVA nr po remoncie w komorze transformatorowej
  d) podłączenie transformatora,
  e) wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych umożliwiających dokonanie wymiany transformatora w komorze (demontaż i odtworzenie ściany komory transformatorowej, remont lub wymiana bramy wejściowej i otworów wentylacyjnych),
 7. Remont mostu szynowego 6kV w komorze transformatora (wymian szyn i połączeń elastycznych).
 8. Uruchomienie transformatora:

– przekazanie protokołów pomiarowych, wyników badań i ekspertyz z opracowaniami i opiniami,

– przekazanie oświadczenia o wykonaniu prac i gotowości transformatora do podania napięcia,

– przeprowadzenie  ruchu próbnego,

– uruchomienie transformatora i przekazanie do eksploatacji,

 1. Prace końcowe:

– przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z szczegółowym opisem wykonanych czynności remontowych i wykazem zastosowanych części zamiennych  (3 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej),

– ustawienie wyłączonego transformatora w wskazanym miejscu z zabezpieczeniem przed wyciekiem oleju i prowizoryczne zadaszenie.

 

UWAGI:

Jako opcję dodatkową Oferent może zaproponować wykonanie innych czynności remontowych i diagnostycznych niezbędnych do wykonania podczas realizacji remontu.

 

Termin realizacji:
a) dla punktów I i II: do postoju remontowego Maj 2020 r.
b) dla punktów 15 i 17: postój remontowy Maj 2020 r. Czas realizacji: max. 4 dni kalendarzowe,
c) dla punktu 18: do końca czerwca 2020 r.

Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.

Realizacja prac dla punktów 10 – 15 uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

Informujemy, ze równolegle w rozdzielni będą prowadzone inne prace remontowe.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 16.01.2020 r. – godz. 1000
 2. 20.01.2020 r. – godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych etapów zgodnie podanym zakresem.

Dla każdego wycenionego etapu należy dołączyć kosztorys ofertowy.

 1. Całkowity koszt zwrotu transformatora po wykonaniu weryfikacji części składowych transformatora i przeprowadzeniu badań – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Opis technologii wykonania każdego punktu z zakresu zadania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 323, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont transformatora typ: TORb-16000/110 (Zp 15547)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 24 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.