Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu szatni, łaźni oraz malowanie klatki schodowej w budynku socjalnym Rafinerii Ołowiu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE JAROSŁAW ROSIAK Z KALET.

Zakres prac przedstawia Załącznik nr 1.
Termin realizacji prac : miesiąc wrzesień 2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Czas realizacji prac.
4. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 927, kom. 512403431.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze od pon – piąt. w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont szatni, łaźni oraz malowanie klatki schodowej w budynku socjalnym Rafinerii Ołowiu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 18 sierpnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: