Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont sufitu w pomieszczeniu łaźni wydziału PSP – II piętro.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FER-BUD z Miasteczka Śląskiego

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 11.12.2018
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.11.2018
Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
  4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  5. Warunki i czas trwania gwarancji.
  6. Warunki płatności.

Termin realizacji prac: październik 2018 rok.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 927, kom.512403431.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont sufitu w pomieszczeniu łaźni wydziału PSP – II piętro” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do  9 października 2018 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,

– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik