Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu stropu stalowego w budynku spiekalni pod przesypem na poz. + 18,20 m oraz prace remontowe na stacji dwudrogowej 2.108 i przenośniku taśmowym 2.107

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: WOD-PRZEM Sp. z o.o. sp.k. z Torunia

 

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2024 r. w trakcie Postoju Głównego.  

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały i części zamienne z zakresu mechanicznego dostarcza Zamawiający.

Szycie taśmy po zakończeniu prac po stronie Zamawiającego.

Pozostałe materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac:
 • w cenie należy ująć prace rusztowań, dźwigów lub podnośników.
 1. Czas wykonania całości prac.
 2. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • część budowlana: Pan Szymon NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415 e‑mail:szniemiec@hcm.com.pl

 

 • część mechaniczna:
 1. Pan Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798 tel. kom. 512 403 423 e‑mail: zkolaczek@hcm.com.pl
 2. Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, tel. kom. 502 590 953 e‑mail: jhajda@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont stropu stalowego w budynku spiekalni pod przesypem oraz prace remontowe na stacji dwudrogowej i przenośniku taśmowym (Zp 37160)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 20 lutego 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: