Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Remont stropu hali Pieca Szybowego na poziomie +8,8m”.
Zakres robót, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „FER-BUD” Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

Informacje ogólne:
1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem robót – termin wizji lokalnej w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Zygfrydem Sapa tel. 32/2 888 444 wew. 770 tel. kom. 512 403 484 (Wykonawca do odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania w całości zabezpieczy Wykonawca.
3. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
4. Przewidywany termin wykonania prac: etapami do dnia 31.12.2017 r.
5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
6. Ze względu na specyfikę pracy wydziału pieca szybowego prace będą prowadzone etapami.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt remontu 1m2 stropu zgodnie z zakresem robót.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki gwarancji.
4. Wykaz sprzętu.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Zygfryd Sapa tel. 32/2888 444 wew. 770 tel. kom. 512 403 484.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Remont stropu hali Pieca Szybowego na poziomie +8,8m” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 23 luty 2017 r. godz. 13.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do :
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: