Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont sprężarki powietrznej tłokowej stacyjnej układów sprężonego powietrza.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'KORD” Sp. z o.o. z Chorzowa

 

Urządzenia przewidziane do remontu: Sprężarka nr 1

 1. producent: LEOBERSDORF MACHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT (Austria)
 2. typ K2/2P nr 75682252
 3. m3/min = 0,25
 4. bar = 10
 5. PS = 3
 6. n/min =1400
 7. długotrwała praca, obniżona wydajność.

 

Zakres prac:

 1. Sporządzenie wykazu prac konserwacyjnych wraz z częściami zamiennymi przewidzianymi do wymiany w ramach przeglądu konserwacyjnego wynikającego z czasu pracy urządzenia (z kosztorysem).
 2. Ocena stanu technicznego z podaniem koniecznych czynności naprawczych z wykazem części koniecznych do wymiany (z kosztorysem).
 3. Wykonanie prac wykazanych w punktach 1 i 2 po akceptacji przez Zamawiającego.
 4. Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonego remontu.
 5. Odbiór i dostawa urządzenia po remoncie (lub weryfikacji zgodnie z punktami 1 i 2) zapewnia Wykonawca.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 Termin realizacji: po podpisaniu umowy zgodnie z ofertą.

 Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac weryfikacyjnych zgodnie z punktem 1 i 2.
 2. Szacunkowy (informacyjnie) koszt wykonania remontu sprężarki.
 3. Czas wykonania prac dla punktów 1 i 2.
 4. Czas wykonania remontu od momentu akceptacji przez Zamawiającego punktów 1 i 2.
 5. Informacja: czy w specyfikacji i kosztorysie dla punktów 1 i 2 przewidziano części oryginalne czy zamienniki (zamienniki jakiej firmy).
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Zobowiązanie do wykonania remontu w oferowanym terminie w przypadku akceptacji przez Zamawiającego zakresu i kosztów wg punktów 1 i 2 lub zwrot urządzeń w przypadku rezygnacji z remontu.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew.734, kom. 512 403 459

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont sprężarki powietrznej tłokowej stacyjnej układów sprężonego powietrza (Zp 28800) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 maja 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.