Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu sprężarek powietrznych tłokowych stacyjnych układów sprężonego powietrza.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.W. „KORD” Sp.z o.o. z Chorzowa

 
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.09.2020 r.

Zakres prac obejmuje:

 1. Sporządzenie wykazu prac konserwacyjnych wraz z częściami zamiennymi przewidzianych do wykonania w ramach przeglądu konserwacyjnego wynikającego z czasu pracy urządzenia (z kosztorysem).
 2. Ocena stanu technicznego z podaniem koniecznych czynności naprawczych z wykazem części koniecznych do wymiany (z kosztorysem).
 3. Wykonanie prac wykazanych w punktach 1 i 2 po akceptacji przez Zamawiającego.
 4. Odbiór i dostawa urządzeń po remoncie zapewnia Wykonawca.

 

Powyższe punkty należy rozpatrzyć dla każdego urządzenia osobno.

Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zadania.

Urządzenia przewidziane do remontu:

 1. Sprężarka nr 1: producent: LEOBERSDORF MACHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT (Austria)

typ K2/2P  nr 75682238

– m3/min = 0,25

– bar = 10

– PS = 3

n/min =1400

długotrwała praca , obniżona wydajność , objawy przetarcia.

 

 1. Sprężarka nr 2: producent: LEOBERSDORF MACHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT (Austria)

typ V2/1207L1  nr 78683467

– m3/min = 0,245

– bar = 10

– PS = 3

n/min =1400

długotrwała praca , obniżona wydajność , metaliczne stuki w czasie pracy.

 

Termin realizacji : po podpisaniu umowy zgodnie z ofertą.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania  prac weryfikacyjnych zgodnie z punktem 1. i 2.
 2. Szacunkowy (informacyjnie) koszt wykonania remontu dla poszczególnych urządzeń .
 3. Czas wykonania prac dla punktów 1 i 2 .
 4. Czas wykonania remontów od momentu akceptacji przez Zamawiającego punktów 1 i 2 dla poszczególnych urządzeń.
 5. Informacja : czy w specyfikacji i kosztorysie dla punktów 1 i 2 przewidziano części oryginalne czy zamienniki (zamienniki jakiej firmy).
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Zobowiązanie do wykonania remontu w oferowanym terminie w przypadku akceptacji przez Zamawiającego zakresu i kosztów wg punktów 1 i 2 lub zwrot urządzeń w przypadku rezygnacji z remontu.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 323, kom. 512 403 459
 3. Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont sprężarek powietrznych tłokowych stacyjnych układów sprężonego powietrza” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 11 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.