Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników wentylatorów odciągowych spalin z Oddziału Rektyfikacji Cynku – 2 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. z Jedlicz


1. Silnik wentylatora 33M11

typ: Y2E2 355 M-4; 250 kW; 500V; 1485 obr/min; nr fabryczny: SH77054-001; – waga 1810 kg.

2. Silnik wentylatora 34M11

typ: Y2E2 355 M-4; 250 kW; 500V; 1485 obr/min; nr fabryczny SH76956-068; – waga 1810 kg.

 

Zakres prac dla jednej maszyny elektrycznej.

I. Demontaż silnika z stanowiska pracy i transport do zakładu remontowego celem przeprowadzenia weryfikacji/remontu.

 

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

II. Zakres weryfikacji:

 1. otwarcie silnika
 2. przegląd stojana (mycie i suszenie),
 3. przegląd wirnika (mycie i suszenie),
 4. weryfikacja części elektrycznej,
 5. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 6. termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 7. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 8. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 9. montaż silnika.

 

III.Remont silnika w zakresie podstawowym:

 1. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF, (łożyska certyfikowane – potwierdzenie przez producenta)
 2. impregnacja próżniowo ciśnieniowa stojana,
 3. regeneracja beczki wirnika,
 4. wyważenie dynamiczne beczki wirnika,
 5. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 6. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 7. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 8. regeneracja odrzutnika smaru str. N,
 9. regeneracja labiryntów PN,
 10. regeneracja labiryntów N,
 11. regeneracja zamknięć łożyskowych str. PN,
 12. regeneracja zamknięć łożyskowych str. N,
 13. wymiana śrub stykowych,
 14. wymiana wyprowadzeń stojana,
 15. wymiana izolatorów,
 16. regeneracja wału wirnika,
 17. regeneracja sprzęgła,
 18. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu,
 19. malowanie antykorozyjne,
 20. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 21. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
 • termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 • próba biegu jałowego,
 • próba obciążenia na hamowni,
 • wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym.22. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów.

 

IV. Transport silnika po remoncie i montaż na stanowisku pracy

(w zakres montażu wchodzi osiowanie wału silnika z wentylatorem wraz z sporządzeniem protokołu dopuszczającego maszynę do pracy ciągłej pod obciążeniem po przeprowadzonej próbie biegu jałowego i pod obciążeniem – udokumentowana diagnostyka obejmująca osiowanie
i pomiary drgań).

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika 1 szt. (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Koszt realizacji remont silników 2 szt. (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników wentylatorów odciągowych spalin z Oddziału Rektyfikacji Cynku (Zp 20478) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 24 listopada 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.