Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silników pierścieniowych
1. Silnik elektryczny typu SUDfc225M6B; 30kW; 960obr/min; 500V; nr fabr. 639871; nr spawany: 235-O-27
2. Silnik elektryczny typu 2SUDg225M6B; 30kW; 960obr/min; 500V; nr fabr.A89630; nr spawany: 235-O-29
3. Silnik elektryczny typu SUDfc225M-6; 30kW; 960obr/min; 500V; nr fabr. 612212; nr spawany: 235-O-18

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FEM Sp. z o.o. Sp.k. z Konina.

Zakres prac dla 3szt. silników:
I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
II. Remont silnika:
1. Załadunek silnika z magazynu.
2. Przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F.
3. Przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F.
4. Wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF.
5. Regeneracja węzłów łożyskowych.
6. Regeneracja głowicy wraz pierścieniami ślizgowymi.
6a. Wymiana głowicy wraz pierścieniami ślizgowymi (opcja).
7. Regeneracja szczotkotrzymacza.
7a. Wymiana szczotkotrzymacza (opcja).
8. Wymiana szczotek węglowych.
9. Regeneracja wału.
10. Wymiana wału (opcja).
11. Wyważenie dynamiczne wirnika.
12. Regeneracja zespołu przewietrzającego.
13. Wymiana śrub.
14. Wymiana kompletnej tabliczki zaciskowej.
15. Pozostałe prace zgodne z DTR dla remontu kapitalnego.
16. Próby międzyoperacyjne i końcowe.
17. Malowanie antykorozyjne.
18. Transport silnika do i po remoncie.
19. Rozładunek i składowanie silnika w magazynie.
Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu poszczególnego silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: luty 2018 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu stojana, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej poszczególnych silników i wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt realizacji remontu poszczególnych silników (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
5. Czas realizacji remontu dla poszczególnych silników (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki i forma płatności.
8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników pierścieniowych (ZP 4741)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 24 stycznia 2018r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru Oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.