Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników pierścieniowych:

Silnik elektryczny typ 2SUDg 225M6B; nr fabryczny: A77906; 30kW; 500V; 965 obr/min; nr sprawny 235-O-28

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Elektromaszynowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EL-SAB” Sp. z o.o. z Częstochowy

Zakres prac:

I. Weryfikacja

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres weryfikacji:

 1. transport silnika do weryfikacji,
 2. demontaż silnika,
 3. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 4. weryfikacja części mechanicznych silnika,
 5. montaż silnika,
 6. sporządzenie protokołu weryfikacyjnego zawierającego wyniki pomiarów oraz wykaz czynności potrzebnych do remontu podstawowego,
 7. transport silnika po weryfikacji.

 

II. Remont podstawowy silnika:

 1. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 2. przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F,
 3. regeneracja wału,
 4. wymiana wentylatora chłodzenia silnika,
 5. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 6. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 7. wymiana głowicy wraz pierścieniami ślizgowymi oraz szczotkotrzymacza,
 8. wymiana szczotek węglowych,
 9. wymiana tabliczek przyłączeniowych,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,
 12. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 13. sporządzenie protokołów z prób i pomiarów końcowych,
 14. malowanie antykorozyjne,transport silnika do i po remoncie.Silnik elektryczny typ 2SUDg 225M8; nr fabryczny: A89631; 30kW; 500V; 965 obr/min; nr sprawny 235-O-30

 Zakres prac:

 I. Weryfikacja

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 Zakres weryfikacji:

 1. transport silnika do weryfikacji,
 2. demontaż silnika,
 3. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 4. weryfikacja części mechanicznych silnika,
 5. montaż silnika,
 6. sporządzenie protokołu weryfikacyjnego zawierającego wyniki pomiarów oraz wykaz czynności potrzebnych do remontu podstawowego,
 7. transport silnika po weryfikacji.

 II. Remont podstawowy silnika:

 1. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 2. przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F,
 3. regeneracja wału,
 4. wymiana wentylatora chłodzenia silnika,
 5. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 6. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 7. wymiana głowicy wraz pierścieniami ślizgowymi oraz szczotkotrzymacza,
 8. wymiana szczotek węglowych,
 9. wymiana tabliczek przyłączeniowych,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,
 12. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 13. sporządzenie protokołów z prób i pomiarów końcowych,
 14. malowanie antykorozyjne,
 15. transport silnika do i po remoncie.

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody
na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych: nr spawany: 235-O-28; 235-O-30 (Zp 20551) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 listopada 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.