Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników pierścieniowych – 3 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie

 

Wykaz silników do remontu:

Lp. Nr spawany Moc Napięcie zasilania Typ
1 235-O-30 30 kW 500 V 2SUDg 225M6B
2 235-O-20 30 kW 500 V SUDfc 225-6
3 235-O-27 30 kW 500 V SUDfc 225M-6

 

Remont silników obejmuje:

I. Weryfikacja techniczna silnika (w przypadku zgody na remont silnika usługa jest bezpłatna):

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej  i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu

 

II. Zakres remontowy silnika:

 1. demontaż silnika,
 2. przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,
 3. przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F,
 4. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 5. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych
 6. wymiana szczotkotrzymacza,
 7. regeneracja głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi
 8. wymiana szczotek węglowych,
 9. wymiana tabliczek przyłączeniowych,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. regeneracja czopu wału
 12. regeneracja siedzeń łożyskowych
 13. regeneracja osłony wentylatora
 14. wymiana osłony wentylatora
 15. regeneracja wentylatora
 16. regeneracja połączeń śrubowych,
 17. wyważenie dynamiczne wirnika,
 18. inne prace związane z remontem generalnym,
 19. montaż silnika.
 20. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 21. malowanie antykorozyjne,
 22. wystawienie protokołów końcowych potwierdzających możliwość użycia silnika do pracy (wykonanie prób ruchowych oraz pomiarów elektrycznych i mechanicznych).

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik
z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać
– „nie dotyczy”.

 

UWAGA: W kosztorysie należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

III. Transport

 1. transport do remontu,
 2. transport do HCM.

 

Koszt transportu należy określić do wszystkich jednostek wymienionych w ofercie.

 

UWAGI :

 1. Do każdej pozycji należy podać ceny jednostkowe,
 2. W przypadku zgody na remont weryfikacja jest bezpłatna,
 3. Zobligowanie się do wykonania usługi zgodnie z DTR producenta i zgodnie z danymi znamionowymi silnika,
 4. W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: listopad 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I i II oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników pierścieniowych – 3 szt. (Zp 30463)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 25 października 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.