Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników pierścieniowych – 3 szt.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis Sp. z o.o. z Elbląga

Wykaz silników do remontu:

LP. NR SPAWANY MOC NAPIECIE TYP
1 235-LE-1 14,5 500 V SUDf180L-6
2 235-LE-5 14,5 500 V SUDf180L-6
3 235-O-13 30 500 V SUDfc 225M-6

 

I. Weryfikacja techniczna silnika:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

W przypadku zgody na remont silnika weryfikacja jest BEZPŁATNA.

 

II. Zakres remontowy silnika:

 1. demontaż silnika,
 2. przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,
 3. przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F,
 4. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 5. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych,
 6. wymiana głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi,
 7. wymiana szczotkotrzymacza,
 8. regeneracja głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi,
 9. regeneracja szczotkotrzymacza,
 10. wymiana szczotek węglowych,
 11. wymiana tabliczek przyłączeniowych,
 12. wymiana dławic kablowych,
 13. regeneracja czopu wału,
 14. regeneracja siedzeń łożyskowych,
 15. regeneracja osłony wentylatora,
 16. wymiana osłony wentylatora,
 17. regeneracja wentylatora,
 18. regeneracja połączeń śrubowych,
 19. wyważenie dynamiczne wirnika,
 20. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 21. malowanie antykorozyjne,
 22. montaż silnika.

 

III. Transport

 1. transport do remontu,
 2. transport do HCM.

 

Koszt transportu należy określić do wszystkich jednostek wymienionych w ofercie.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne  i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

 

UWAGA!

 1. W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.
 2. Należy przedstawić przykładowe Karty/Protokoły Weryfikacyjne części składowe silnika przed remontem.
 3. Przedstawić Karty/Protokoły Pomiarowe silnika wystawiane po remoncie.
 4. Należy przedstawić kalkulację dla każdej jednostki osobno wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.
 5. Koszt transportu z HCM i do HCM należy uwzględnić całościowo dla wszystkich silników.
 6. W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.
 7. Podać koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu jednostki
 8. Oferent potwierdza, że w przypadku zgody na remont jednostki weryfikacja silnika jest bezpłatna.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody
na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2023 r. 

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I i II oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników pierścieniowych – 3 szt. (Zp 32628)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 28 marca 2023 r. godz. 1400

 

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.