Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników – naprawę rewizyjną silników elektrycznych – 7 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BDM SERWIS z Dąbrowy Górniczej

 

Wykaz silników do remontu:

 

Lp.

 

Nr spawany

 

Moc kW

Napięcie zasilania V  

Typ

1 235-LE-5 14,5 500 SUDf180L-6
2 235-O-20 30 500 SUDfc225M-6
3 235-M-1 17 500 SZUDe66b
4 235-O-26 30 500 SUDfc225M-6
5 235-O-21 30 500 SUDfc225M-6
6 235-O-30 30 500 SUDfc225M-6
7 235-O-25 30 500 SUDfc225M-6

 

Remont silników obejmuje:

 I. Transport silników:

 1. Załadunek silników z magazynu,
 2. Transport silników do remontu,
 3. Transport silników po remoncie/do zwrotu,
 4. Składowanie silników na wyznaczonym magazynie.

 

UWAGA: W kosztorysie transportu należy podać kwotę za wszystkie silniki

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczeni i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi (protokół weryfikacyjny + dokumentacja fotograficzna),
 5. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu.

III. Zakres podstawowy (naprawa rewizyjna):

 1. demontaż silnika,
 2. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 3. przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F,
 4. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 5. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych,
 6. wymiana głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi oraz szczotkotrzymacza,
 7. regeneracja głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi oraz szczotkotrzymacza,
 8. wymiana szczotek węglowych,
 9. wymiana tabliczek przyłączeniowych,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. regeneracja czopu wału,
 12. regeneracja siedzeń łożyskowych,
 13. regeneracja osłony wentylatora,
 14. wymiana osłon wentylatora,
 15. regeneracja wentylatora,
 16. wyważenie dynamiczne wirnika,
 17. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 18. malowanie antykorozyjne.
 19. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silników.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silników.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silników do remontu.

Elementy składowe silników wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silników z przyczyn ekonomicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silników dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych. Oferent zobowiązany jest przestawić całościowy koszt transportu wszystkich silników do i z remontu.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II i III  oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silników po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silników.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników – naprawa silników elektrycznych – 7 szt. (Zp 24131)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.