Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silników – naprawę rewizyjną silników elektrycznych – 10 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis z Częstochowy

 

Wykaz silników do remontu:

 

Lp.

 

Nr spawany

 

Moc kW

 

Obroty/min

Napięcie zasilania V  

Typ

1 135-R-56 55 960 500 Sf 280 M-6
2 335-R-38 55 960 500 SKf 280 M-6
3 335-R-6 55 960 500 SKf 280 M-6
4 335-R-37 55 960 500 2SKg 280 M-6
5 125-TK-9 110 1485 500 Se 315 S-4
6 145-O-8 30 738 500 2Sg 250 M8
7 145-R-15 55 740 500 SZJe 98 b
8 125-S-55 75 1440 500 SLf 280 S4
9 125-P-143 37 1475 500 Sg 225 S4
10 135-R-27 55 960 500 SLf 200 M6

 

Remont silników obejmuje:

 I. Transport silników:

 1. Załadunek silników z magazynu,
 2. Transport silników do remontu,
 3. Transport silników po remoncie/do zwrotu,
 4. Składowanie silników na wyznaczonym magazynie.

 

UWAGA: W kosztorysie transportu należy podać kwotę za wszystkie silniki

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczeni i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi
  (protokół weryfikacyjny + dokumentacja fotograficzna),
 5. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu.

III. Zakres podstawowy (naprawa rewizyjna):

 1. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 2. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 3. wymiana uszczelnień wysokotemperaturowych
 4. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 5. regeneracja wału silnika
 6. wymiana dławic kablowych,
 7. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 8. regeneracja skrzynki zaciskowej
 9. regeneracja osłony wentylatora
 10. regeneracja wentylatora
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,
 12. regeneracja połączeń śrubowych ( regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych)
 13. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 14. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 15. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 16. malowanie antykorozyjne.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

IV. Prace dodatkowe:

 1. wymiana osłony wentylatora,
 2. wymiana skrzynki zaciskowej,
 3. wymiana wału silnika,
 4. wymiana wentylatora.

 

W kosztorysie należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silników.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silników.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silników do remontu.

Elementy składowe silników wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silników z przyczyn ekonomicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silników dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych. Oferent zobowiązany jest przestawić całościowy koszt transportu wszystkich silników do i z remontu.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II, III i IV oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silników
po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silników.

Dla nr spawanych 335-R należy uwzględnić:

 • smar wysokotemperaturowy
 • uszczelnienie (o-ring) wysokotemperaturowe od str. N

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika
  z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe
  dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny
  i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników – naprawa silników elektrycznych – 10 szt. (Zp 22497)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 23 marca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: