Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silników – naprawę rewizyjną silników elektrycznych – 10 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis Sp. z o.o. z Częstochowy

 

Wykaz silników do remontu:

 

Lp.

 

Nr spawany

 

Moc

 

Obroty

Napięcie zasilania  

Typ

1 125-S-26 75 1445 500 SZJe 94a
2 145-R-59 55 735 500 2Sg280 M8z
3 125-S-35 75 1400 500 Se 280 S-4
4 125-S-64 75 1400 500 3SIE 280 S 4
5 145-R-36 55 740 500 Se 280 S-4
6 125-S-62 75 1400 500 3SIE 280 S 4
7 135-P-10 37 960 500 SLF 250 M4
8 125-S-51 75 1400 500 Se 280 S-4
9 135-T-4 90 945 500 2Sg315 M6A
10 125-S-40 75 1400 500 Se 280 S-4

 

Remont silników obejmuje:

 I. Transport silników:

 1. Załadunek silników z magazynu,
 2. Transport silników do remontu,
 3. Transport silników po remoncie/do zwrotu,
 4. Składowanie silników na wyznaczonym magazynie.

 

UWAGA: W kosztorysie transportu należy podać kwotę za wszystkie silniki

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

 1. demontaż silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
 2. przegląd klatki wirnika (mycie, suszenie),
 3. weryfikacja części elektrycznej stojana oraz wirnika,
 4. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 5. wydanie orzeczeni i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi (protokół weryfikacyjny + dokumentacja fotograficzna),
 6. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu.

III. Zakres podstawowy (naprawa rewizyjna):

 1. demontaż silnika,
 2. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 3. przegląd stojana (mycie, suszenie, impregnacja ciśnieniowa),
 4. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG lub SKF (łożyska certyfikowane – potwierdzenie autoryzacji przez producenta),
 1. wyważenie dynamiczne wirnika,
 2. malowanie antykorozyjne,
 3. wymiana śrub stykowych,
 4. wymiana tabliczki zaciskowej,
 5. wymiana dławic kablowych,
 6. wymiana uszczelnień (na wirniku oraz skrzynce zaciskowej),
 7. regeneracja wału wirnika,
 8. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
 9. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN
 10. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 11. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 12. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 13. regeneracja odrzutnika smaru str. N,
 14. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
 15. regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
 16. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 17. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 18. regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. PN,
 19. regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. N,
 20. montaż silnika,
 21. próby międzyoperacyjne i końcowe (pomiar rezystancji uzwojeń, pomiar rezystancji izolacji, próba biegu jałowego, pomiar drgań),
 22. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik z osobna oraz występujące
w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element
w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

 

IV. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. przezwojenie stojana w klasie F,
 2. wymiana wału wirnika.

 

UWAGA: W kosztorysie należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silników.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody
na remont silników.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silników do remontu.

Elementy składowe silników wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silników z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silników dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych. Oferent zobowiązany jest przestawić całościowy koszt transportu wszystkich silników do i z remontu.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II, III i IV oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silników
po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silników.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników – naprawa rewizyjna silników elektrycznych – 10 szt. (Zp 21951)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 17 lutego 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.