Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na remont następujących silników elektrycznych:

1.Silnik elektryczny 125-P-128, Sf225 S-4, P-37kW, U-500V, In-52A.
2.Silnik elektryczny 125-P-132, Sg-225 S-4, P-37kW, U-500V, In-52A.
3.Silnik elektryczny 125-P-120, Sem225 S-4, P-37kW, U-500V, In-53A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : FEM SP. Z O.O. SP.K. Z KONINA

Zakres prac:
1.Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
2.Zakres podstawowy remontu:
a)załadunek silnika z magazynu,
b)przezwojenie uzwojeń stojana w klasie H,
c)wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
d)regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
e)wyważenie dynamiczne wirnika,
f)próby międzyoperacyjne i końcowe,
g)malowanie antykorozyjne,
h)rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
i)transport silnika do i po remoncie.

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych z prób i pomiarów wykonywanych podczas i po remoncie.

Z przeprowadzonej weryfikacji Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Weryfikacyjny wraz z oceną stanu technicznego części oraz wykazem części zamiennych wymagających wymiany wraz z ich kosztami.
W przypadku, gdy z ustaleń protokołu weryfikacyjnego wynika, że zasadne jest wykonanie remontu silnika wyłącznie w zakresie podstawowym, Wykonawca niezależnie od przesłania Zamawiającemu do akceptacji protokołu weryfikacyjnego niezwłocznie przystąpi do wykonywania remontu silnika w tym zakresie.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego z silników oraz wzory kart pomiarowych wykonywanych podczas i po remoncie.
2.Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3.Koszt remontu każdego z silników oddzielnie wraz z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla wykonywanych czynności.
4.Koszt zwrotu złożonego każdego silnika oddzielnie po weryfikacji ( w przypadku rezygnacji z remontu).
5.Czas realizacji remontu silników (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6.Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7.Warunki i forma płatności.
8.Warunki i czas trwania gwarancji.
9.Oświadczenie o możliwości przeprowadzania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych w ilości 3szt.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 22 września 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.