Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników elektrycznych w ilości 3 szt.

 

Wykaz silników do remontu:

Lp. Nr spawany Moc Napięcie zasilania Typ
1 39/35-I-1 4,8 kW 500 V KGT2714-30/6Tp1
2 39/35-I-2 4,8 kW 500 V KGT2714-30/6Tp1
3 39/35-I-4 4,8 kW 500 V KGE2714-24/6TP1

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VOLT Serwis Sp. z o.o. z Sosnowca

Remont silników obejmuje:

I. Weryfikacja techniczna silnika (w przypadku zgody na remont silnika usługa jest bezpłatna):

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu

 

II. Zakres remontowy silnika:

 1. demontaż silnika
 2. przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,
 3. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 4. wymiana uszczelnień,
 5. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych,
 6. regeneracja wału silnika,
 7. wymiana sprężyny dociskowej,
 8. wymiana dławic kablowych,
 9. wymiana tabliczki zaciskowej (z stykami pomocniczymi) wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 10. wymiana skrzynki zaciskowej,
 11. wymiana osłony wentylatora (siatka przewietrzająca),
 12. wymiana wentylatora wraz z nakładkami hamulcowymi,
 13. wymiana tarczy hamulcowej,
 14. wymiana nakrętki zabezpieczającej wentylator,
 15. wyważenie dynamiczne wirnika, (protokół z wykonania badania)
 16. regeneracja połączeń śrubowych (regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych),
 17. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 18. montaż silnika,
 19. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 20. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 21. malowanie antykorozyjne,

 

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik
z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje wpisać  – „nie dotyczy”.

 

UWAGA: W kosztorysie należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

III. Transport

 1. transport do remontu,
 2. transport do HCM S.A..

 

Koszt transportu należy określić do wszystkich jednostek wymienionych w ofercie.

 

IV. Prace dodatkowe.

 1. wymiana wirnika silnika.

 

UWAGI :

 1. Do każdej pozycji należy podać ceny jednostkowe,
 2. W przypadku zgody na remont weryfikacja jest bezpłatna,
 3. W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: grudzień 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I i II oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika
  z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 3. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 4. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 5. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 8. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych w ilości 3 szt. (Zp 30979) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 2 grudnia 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.