Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

I. Remont silnika dwubiegowego klatkowego 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Elektromaszynowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EL-SAB” Sp. z o.o. z Częstochowy

 1. Silnik elektryczny typ SDKg160M-2/12-GAY; 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V; nr spawany: 31/75-J-19

Zakres remontu:

 1. załadunek silnika z magazynu,
 2. przezwojenie uzwojenia stojanów w klasie F,
 3. przezwojenie uzwojenia hamulca w klasie F,
 4. wymiana kompletu łożysk produkcji FAG lub SKF,
 5. regeneracja pokryw, tarcz i opraw łożyskowych,
 6. regeneracja labiryntów odrzutników smaru,
 7. regeneracja zespołu przewietrzającego,
 8. wymiana śrub i pierścieni,
 9. wymiana kompletnej tabliczki zaciskowej,
 10. regeneracja wału,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,
 12. pozostałe prace zgodne z DTR dla remontu kapitalnego,
 13. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 14. malowanie antykorozyjne,
 15. rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
 16. transport silnika do i po remoncie

II. Remont silnika dwubiegowego klatkowego 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V.

 1. Silnik elektryczny typ SDKg160M-2/12-GAY; 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V; nr spawany: 31/75-J-21

Zakres remontu:

 1. załadunek silnika z magazynu,
 2. przezwojenie uzwojenia stojanów w klasie F,
 3. przezwojenie uzwojenia hamulca w klasie F,
 4. wymiana kompletu łożysk produkcji FAG lub SKF,
 5. regeneracja pokryw, tarcz i opraw łożyskowych,
 6. regeneracja labiryntów odrzutników smaru,
 7. regeneracja zespołu przewietrzającego,
 8. wymiana śrub i pierścieni,
 9. wymiana kompletnej tabliczki zaciskowej,
 10. regeneracja wału,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,
 12. pozostałe prace zgodne z DTR dla remontu kapitalnego,
 13. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 14. malowanie antykorozyjne,
 15. rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
 16. transport silnika do i po remoncie

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 40 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść opublikowana jest na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – PRI – Remont silnika dwubiegowego klatkowego 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V, nr spawany: 31/75-J-19, nr spawany: 31/75-J-21 (Zp 19449     )” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 06.10.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru Oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.