Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silników elektrycznych – 9 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis Sp. z o.o. z Elbląga

 

Wykaz silników do remontu:

LP. NR SPAWANY MOC OBROTY NAPIECIE TYP
1 335-R-6 55 960 500 V WW141YC
2 145-R-38 55 740 500 V Se280M8z
3 145-R-22 55 740 500 V SZJe 98 b
4 125-LE-22 15 1400 500 V SLf160M-4
5 125-LE-11 15 1400 500 V SLf 160 L-4
6 125-P-11 40 1400 500 V SE250 M-4
7 125-P-120 40 1400 500 V SE250 M-4
8 325-S-1 75 1475 500 V SKe 280S-4
9 125-S-18 75 1470 500 V SZJe 94a

 

I. Transport jednostek do remontu – kwota za całość (z HCM do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do HCM)

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

W przypadku zgody na remont silnika weryfikacja jest BEZPŁATNA.

 

Zakres weryfikacji:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

III. Remont silnika:

 1. demontaż silnika
 2. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 3. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 4. wymiana uszczelnień wysokotemperaturowych,
 5. wymiana osłony wentylatora,
 6. wymiana wału silnika,
 7. wymiana wentylatora,
 8. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 9. regeneracja wału silnika,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 12. wymiana skrzynki zaciskowej,
 13. wyważenie dynamiczne wirnika (protokół z wykonania badania),
 14. regeneracja połączeń śrubowych (regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych),
 15. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 16. montaż silnika,
 17. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 18. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 19. malowanie antykorozyjne.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

 

UWAGA!

 1. W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.
 2. Należy przedstawić przykładowe Karty/Protokoły Weryfikacyjne części składowe silnika przed remontem.
 3. Przedstawić Karty/Protokoły Pomiarowe silnika wystawiane po remoncie.
 4. Należy przedstawić kalkulację dla każdej jednostki osobno wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.
 5. Koszt transportu z HCM i do HCM należy uwzględnić całościowo dla wszystkich silników.
 6. W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.
 7. Dla nr spawanych 335 –R uwzględnić:

– smar wysokotemperaturowy

– uszczelnienie (o-ring) wysokotemperaturowe od str. N

 1. Podać koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu jednostki
 2. Oferent potwierdza, że w przypadku zgody na remont jednostki weryfikacja silnika jest bezpłatna.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody
na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2023 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu II i III oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych – 9 szt. (Zp 32627)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 28 marca 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.