Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników elektrycznych – 5 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELEKTROCARB Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich

 

Wykaz silników do remontu:

NR SPAWANY TYP MOC [kW] OBROTY [obr/min] NAPIĘCIE [V]
145-R-27 SZJe 98 b 55 740 500
145-R-36 Se280 M8z 55 740 500
135-O-27 Se225M-6 30 960 500
335-R-38 SKf 280 M-6 55 960 500
135-R-41 Sf280M-6 55 960 500

 

Remont silników obejmuje:

I. Transport jednostek do remontu – kwota za całość (z HCM do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do HCM)

 

Koszt transportu z HCM i do HCM należy uwzględnić całościowo dla wszystkich silników.

 

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia) – w przypadku zgody na remont silnika usługa weryfikacji jest bezpłatna. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji z przyczyn ekonomicznych.

 

Zakres weryfikacji:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika,

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu.

 

III. Zakres remontowy silnika:

 1. demontaż silnika,
 2. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 3. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 4. wymiana uszczelnień wysokotemperaturowych
 5. wymiana osłony wentylatora,
 6. wymiana wału silnika,
 7. wymiana wentylatora,
 8. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 9. regeneracja wału silnika,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 12. wymiana skrzynki zaciskowej,
 13. wyważenie dynamiczne wirnika (protokół z wykonania badania),
 14. regeneracja połączeń śrubowych (regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych),
 15. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 16. montaż silnika,
 17. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 18. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 19. malowanie antykorozyjne.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik
z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać  – „nie dotyczy”.

 

UWAGI:

 1. W kosztorysie należy uwzględnić każdy silnik z osobna.
 2. W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.
 3. Należy przedstawić kalkulację dla każdej jednostki osobno wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.
 4. W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.
 5. Dla nr spawanych 335 –R uwzględnić:

– smar wysokotemperaturowy

– uszczelnienie (o-ring) wysokotemperaturowe od str. N

6. Podać koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu jednostki
7. Oferent potwierdza, że w przypadku zgody na remont jednostki weryfikacja silnika jest bezpłatna.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: luty 2023 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu II i III oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych – 5 szt. (Zp 31479)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 17 stycznia 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.