Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 

Remont silników dwubiegowych klatkowych 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VOLT Wojciech Samelak z Sosnowca

 1. Silnik elektryczny typ SDKg160M-2/12-GAY;  8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V; nr spawany: 31/75-J-7
 2. Silnik elektryczny typ SDKg160M-2/12-GAY;  8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V; nr spawany: 31/75-J-21

 

Zakres prac dla każdego z silników:

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres weryfikacji:

 1. transport silnika do remontu,
 2. otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
 3. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 4. weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika
 5. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 6. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 7. montaż silnika,
 8. transport silnika z weryfikacji,

II. Remont kapitalny silnika obejmuje:

 1. załadunek silnika z magazynu,
 2. przezwojenie uzwojenia stojanów w klasie F,
 3. przezwojenie uzwojenia hamulca w klasie F,
 4. wymiana kompletu łożysk produkcji FAG lub SKF,
 5. regeneracja pokryw, tarcz i opraw łożyskowych,
 6. regeneracja labiryntów odrzutników smaru,
 7. regeneracja zespołu przewietrzającego,
 8. wymiana śrub i pierścieni,
 9. wymiana kompletnej tabliczki zaciskowej,
 10. regeneracja wału,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika,
 12. pozostałe prace zgodne z DTR dla remontu kapitalnego,
 13. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 14. malowanie antykorozyjne,
 15. rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
 16. transport silnika do i po remoncie.

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerami spawanymi silników.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu poszczególnego silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru poszczególnego silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu  silnika.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej poszczególnego silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu poszczególnego silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu poszczególnego silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 1. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 4. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników dwubiegowych klatkowych 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min; 500V (ZP 15685)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 24 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru Oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.