Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silników – 8 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VOLT SERWIS Sp. z o.o. z Sosnowca

 

Wykaz silników do remontu:

Lp. Nr spawany Moc Obroty Napięcie zasilania Typ
1 325-S-5 75 1475 500 Ske 280S-4
2 335-R-38 55 960 500 SKf 280 M-6
3 145-R-48 55 740 500 Sf 280 M-8
4 125-PI-9 45 1440 500 SF225M-4
5 15/4/3/25-MF-11 32 500/750/1000/1500 500 Sg 225S/12/8/6/4
6 335-R-149 55 985 500 4SKg280M6-IE2
7 31/75-G-3 3/0,4 2870/475 500 SDKg112M-2/12-HSB
8 31/75-G-4 3/0,4 2870/475 500 SDKg112M-2/12-HSB

 

Remont silników obejmuje:

I. Transport jednostek do remontu (transport z HCM do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do HCM).

 

Oferent zobowiązany jest przedstawić całościowy koszt transportu wszystkich silników do i z remontu.

 

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres prac:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

UWAGA: W kosztorysie weryfikacji należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej, kwotę podać osobno dla każdego wyżej wymienionego napędu.

 

III. Remont silnika:

 1. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 2. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 3. wymiana uszczelnień wysokotemperaturowych,
 4. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 5. regeneracja wału silnika,
 6. wymiana dławic kablowych,
 7. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 8. wymiana skrzynki zaciskowej,
 9. regeneracja osłony wentylatora,
 10. regeneracja wentylatora,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika (protokół z wykonania badania),
 12. regeneracja połączeń śrubowych (regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych),
 13. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 14. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 15. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 16. malowanie antykorozyjne.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje wpisać – „nie dotyczy”.

 

IV. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. wymiana osłony wentylatora,
 2. wymiana wału silnika,
 3. wymiana wentylatora.

 

UWAGA: W kosztorysie należy uwzględnić każdy silnik z osobna

 

Dla numerów spawanych 335-R uwzględnić:

 1. smar wysokotemperaturowy
 2. uszczelnienie (o-ring) wysokotemperaturowe od str. N

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II, III i IV oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników – 8 szt. (Zp 27909)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 5 kwietnia 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.