Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silników – 2 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis Sp. z o.o. z Elbląga

 

Jednostki do remontu:

 1. 115-N-50; typ: SLg180M-2-P; 22 kW; 2900 obr/min; 500 V
 2. 15/4/3/25-MF-13; 8/11/19/21 kW; 495/745/982/1487 obr/min; 500 V

 

Remont silników obejmuje:

I. Transport jednostek do remontu – kwota za całość (z HCM do Wykonawcy oraz od Wykonawcy do HCM).

 

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.  Po akceptacji zakresu remontu weryfikacja jest bezpłatna.

 

Zakres weryfikacji:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

III. Remont silnika:

 1. przezwojenie uzwojenia stojana w klasie F,
 2. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 3. wymiana uszczelnień,
 4. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 5. regeneracja wału silnika,
 6. wymiana dławic kablowych,
 7. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 8. wymiana skrzynki zaciskowej,
 9. wymiana osłony wentylatora,
 10. wymiana wentylatora,
 11. wyważenie dynamiczne wirnika (protokół z wykonania badania),
 12. regeneracja połączeń śrubowych (regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych),
 13. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 14. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 15. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 16. malowanie antykorozyjne.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne. Jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

 

IV. Prace dodatkowe:

 1. wymiana wału silnika

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

Należy przedstawić kalkulację dla każdej jednostki osobno wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.

Koszt transportu z HCM i do HCM należy uwzględnić całościowo dla wszystkich silników.

W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silników.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2023 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność ofert do 31.01.2023 r.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Oferta powinna zawierać zobowiązanie, iż remont zostanie wykonany zgodnie z danymi technicznymi producenta silnika.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników – 2 szt. (Zp 30613)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 9 listopada 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.