Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silnika wentylatora odciągowego spalin z Oddziału Rektyfikacji Cynku.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicz

 

Specyfikacja silnika:

NUMER

FABRYCZNY

  TYP MOC [kW] OBROTY [obr/min] WAGA [kg]
145754 SF400 X6S 400 990 3100

 

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Transport i elementy potrzebne do montażu i demontażu silnika zabezpiecza Wykonawca usługi.

 

Zezwalamy na wykonanie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się z Koordynatorem Prac.

 

Przewidywany termin zakończenia prac – 6 października 2023 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych dla wszystkich badań z zakresu zapytania.
 2. Deklarację zwrotu elementów wymienionych podczas remontu silnika.
 3. Deklarację wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 4. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wszystkich wykonywanych czynności i dostaw).
 5. Koszt całkowity zwrotu silnika w przypadku odstąpienia od remontu po weryfikacji.
 6. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 7. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 8. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
 9. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 10. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika wentylatora odciągowego spalin z Oddziału Rektyfikacji Cynku (Zp 34771)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 sierpnia 2023r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: