Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silnika wentylatora 2.160 PSK

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicz

Silnik elektryczny typ SZDr 128tsp 03; nr fabryczny 18119609; 6000V; 735 obr/min; 315 kW; nr spawany 146-Y-7

 

Zakres prac:

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres weryfikacji:

 1. transport silnika do remontu,
 2. otwarcie silnika
 3. przegląd stojana (mycie, suszenie),
 4. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 5. weryfikacja części elektrycznej wraz z wirnika
 6. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 7. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 8. montaż silnika,
 9. transport silnika z weryfikacji,

II. Remont silnika w zakresie podstawowym obejmuje:

 1. przezwojenie stojana w klasie F,
 2. impregnacja próżniowo ciśnieniowa stojana,
 3. wymiana prętów klatki wirnika do 50%
 4. wzmocnienie połączeń spawanych klatki wirnika
 5. impregnacja klatki wirnika
 6. wyważenie dynamiczne wirnika
 7. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF ( łożyska certyfikowane – potwierdzenie przez producenta )
 8. regeneracja/wymiana czopu wału pod łożysko str. PN,
 9. regeneracja/wymiana czopu wału pod łożysko str. N,
 10. regeneracja/wymiana gniazda łożyskowego str. PN,
 11. regeneracja/wymiana gniazda łożyskowego str. N,
 12. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 13. regeneracja odrzutnika smaru str. N
 14. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
 15. regeneracja labiryntu zewnętrznego N
 16. regeneracja/wymiana deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 17. regeneracja/wymiana deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 18. wymiana śrub stykowych,
 19. wymiana wyprowadzeń stojana,
 20. wymiana izolatorów,
 21. regeneracja wału wirnika,
 22. regeneracja sprzęgła,
 23. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.
 24. montaż silnika,
 25. malowanie antykorozyjne,
 26. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 27. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  1. termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
  2. termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
  3. próba biegu jałowego,
  4. próba obciążenia na hamowni,
  5. wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym .
 28. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów
 29. transport silnika do remontu,
 30. transport silnika po remoncie,
 31. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

III. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. wymiana wału wirnika,
 2. wymiana sprzęgła ( sprzęgło dostarcza zamawiający),
 3. dostawa i montaż 3 czujników PT100 w uzwojeniach stojana,
 4. dostawa i montaż 2 czujników PT100 węzłach łożyskowych,
 5. wykonaniem skrzynki zaciskowej pomocniczej dla czujników PT100,
 6. przystosowanie węzłów łożyskowych do zamocowania czujników drgań typu AT3/100,
 7. dostawa i montaż czujników drgań typu AT3/100 wraz z okablowaniem  – 2kpl ( 6szt),
 8. wykonaniem i zabudowa skrzynki zaciskowej pomocniczej dla czujników drgań.

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym

wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść opublikowana jest na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – PRI – Remont silnika wentylatora 2.160 PSK, Silnik elektryczny typ SZDr 128tsp 03; nr fabryczny 18119609; 6000V; 735 obr/min; 315 kW; nr spawany 146-Y-7 (Zp 20149)” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 30.10.2020  r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru Oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.