Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont silnika wentylatora 2.155 PSK,
typ: SCDdm 126; 500kW; 6kV; 980obr/min; nr fabryczny 120669; waga 2950kg; nr spawany: 136-ZT-2 producent Emit Żychlin

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – ZPRE „JEDLICZE” SP. Z O.O. Z JEDLICZ.

Zakres prac:
1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
2.Remont kapitalny silnika (wariant I):
a) załadunek silnika z magazynu,
b) przezwojenie stojana w klasie izolacji F + podwójne lakierowanie,
c) wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
d) regeneracja pokryw i opraw łożyskowych oraz weryfikacja pozostałych części składowych budowy silnika,
e) wyważenie dynamiczne wirnika,
f) próby międzyoperacyjne i końcowe,
g) malowanie antykorozyjne,
h) rozładunek silnika w magazynie,
i) transport silnika do i po remoncie.
j) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
k) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
l) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
m) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
n) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
o) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
p) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
q) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
r) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
s) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
t) wymiana wyprowadzeń stojana,
u) wymiana izolatorów,
v) przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
w) pozostałe prace.

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych z prób i pomiarów wykonywanych podczas i po remoncie.

3. Prace dodatkowe po weryfikacji (wariant II)
a) regeneracja beczki wirnika,
b) wymiana klatek wirnika,
c) wymiana pierścieni wirnika,
d) wymiana uzwojeń wirnika,
e) pozostałe prace.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierający wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: styczeń – luty 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika oraz wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt remontu silnika wraz z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla wykonywanych czynności.
4. Koszt zwrotu złożonego silnika po weryfikacji ( w przypadku rezygnacji z remontu).
5. Czas realizacji remontu (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki i forma płatności.
8. Warunki i czas trwania gwarancji.
9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika Remont silnika wentylatora 2.155 PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 13 stycznia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.