Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika średniego napięcia typu SZDc174t; 250kW; 6kV; 1484obr/min; nr fabryczny 66641; nr sp.126-X-3.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „JEDLICZE” Z JEDLICZ

Remont silnika zostanie podzielony na etapy:

 1. Etap I – weryfikacja silnika,
 2. Etap II – remont w zakresie podstawowym.
 3. Etap III – remont w zakresie podstawowym + prace dodatkowe

 

Zakres prac:

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

 1. transport silnika do remontu,
 2. transport silnika z weryfikacji,
 3. otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
 4. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 5. weryfikacja części elektrycznych silnika (stojana, wirnika, pozostałe)
 6. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 7. montaż silnika,
 8. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 9. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

II. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:

 1. przegląd klatki wirnika (mycie, suszenie, impregnacja)
 2. przegląd stojana (mycie, suszenie, impregnacja próżniowo ciśnieniowa),
 3. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
 4. wyważenie dynamiczne wirnika
 5. malowanie antykorozyjne,
 6. wymiana śrub stykowych,
 7. wymiana wyprowadzeń stojana,
 8. wymiana izolatorów,
 9. wymiana wału wirnika – (ukręcony wał),
 10. regeneracja sprzęgła,
 11. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 12. montaż silnika,
 13. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
 • termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
 • termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 • próba biegu jałowego,
 • próba obciążenia na hamowni,
 • wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym.

14. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów

15. transport silnika do remontu,

16. transport silnika po remoncie,

17. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

III. Prace dodatkowe:

Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
 2. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
 3. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 4. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 5. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 6. regeneracja odrzutnika smaru str. N
 7. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
 8. regeneracja labiryntu zewnętrznego N
 9. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 10. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 11. przezwojenie stojana w klasie F,
 12. badaniem pakietu żelaza czynnego,
 13. przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
 14. regeneracja pakietu stojana,
 15. regeneracja beczki wirnika,
 16. wzmocnienie wszystkich połączeń spawanych klatki wirnika na styku pręt – pierścień zwierający,
 17. montaż grzałek antykondensacyjnych na napięcie znamionowe 500V,
 18. wymiana sprzęgła,
 19. montaż 6 czujników PT100 w uzwojeniach stojana i węzłach łożyskowych,
 20. przystosowanie węzłów łożyskowych do zamocowania czujników drgań typu AT3/100 i zabudowanie czujników,
 21. wykonanie skrzynki zaciskowej pomocniczej (okablowanie z czujników),
 22. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu sporządzi
i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Weryfikacyjny wraz z oceną stanu technicznego części oraz wykazem części zamiennych wymagających wymiany wraz z ich kosztami. Wykonawca przystąpi do remontu przedmiotowego silnika po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

 

Przewidywany termin realizacji: lipiec – wrzesień 2019 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu  silnika.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji remontu silnika w trzech wariantach (dla wariantu II i III należy podać ceny jednostkowe wykonywanych czynności).
 2. Cenę za zwrot silnika po weryfikacji w przypadku rezygnacji z remontu.
 3. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 4. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 1. Warunki i forma płatności.
 2. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 3. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika średniego napięcia typu SZDc174t; 250kW (ZP 13150)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do  26 lipiec 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru Oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.