Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silnika średniego napięcia

Silnik typu SZJc 174t; 250kW; 6kV; 1484 obr/min; n fabryczny 145213;

nr spawany 126- X -20

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „JEDLICZE” z Jedlicz

Zakres prac:

I. Weryfikacja części składowych silnika oraz ekspertyza:

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 1. Transport silnika do remontu.
 2. Otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie).
 3. Przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie).
 4. Weryfikacja części elektrycznych silnika (stojan, wirnik, pozostałe).
 5. Weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika.
 6. Montaż silnika.
 7. Wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi.
 8. Rozładunek i złożenie silnika w magazynie.
 9. Transport silnika z weryfikacji.

II. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna):

 1. Przegląd klatki wirnika (mycie, suszenie, impregnacja).
 2. Przegląd stojana (mycie, suszenie, impregnacja próżniowo – ciśnieniowa).
 3. Wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF.
 4. Wyważenie dynamiczne wirnika.
 5. Malowanie antykorozyjne.
 6. Wymiana śrub stykowych.
 7. Wymiana wyprowadzeń stojana.
 8. Wymiana izolatorów.
 9. Regeneracja wału wirnika.
 10. Regeneracja sprzęgła.
 11. Określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza.
 12. Montaż silnika.
 13. Próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  a) termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
  b) termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
  c) próba biegu jałowego,
  d) próba obciążenia na hamowni,
  e) wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym,

14. Wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów.

15. Transport silnika do remontu.

16. Transport silnika z remontu.

17. Rozładunek i złożenie silnika w magazynie.

 

III. Prace dodatkowe po przeprowadzonej weryfikacji:

 1. Regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN.
 2. Regeneracja czopu wału pod łożysko str. N.
 3. Regeneracja gniazda łożyskowego str. PN.
 4. Regeneracja gniazda łożyskowego str. N.
 5. Regeneracja odrzutnika smaru str. PN.
 6. Regeneracja odrzutnika smaru str. N.
 7. Regeneracja labiryntu zewnętrznego PN.
 8. Regeneracja labiryntu zewnętrznego N.
 9. Regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN.
 10. Regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N.
 11. Przezwojenie stojana w klasie F.
 12. Badane pakietu żelaza czynnego.
 13. Przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana.
 14. Regeneracja pakietu stojana.
 15. Regeneracja beczki wirnika.
 16. Wzmocnienie wszystkich połączeń spawanych klatki wirnika na styku pręt – pierścień zwierający.
 17. Wymiana wału wirnika.
 18. Wymiana sprzęgła.
 19. Pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

 

Uwaga:

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni  kalendarzowych od daty odbioru silnika do remont.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia” których treść opublikowana jest na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika typu SZJc 174t; nr spawany 126- X -20 (Zp 16345)” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 29 kwietnia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.