Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silnika typ: Sf 355X-4B-E; 250kW; 6kV;1484obr/min;  nr fabryczny 127397;, waga 1980kg; nr spawany: 126-X-15; producent EMIT Żychlin

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicze

 I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

 1. załadunek silnika z magazynu
 2. otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
 3. przegląd klatki wirnika ( mycie , suszenie),
 4. weryfikacja części elektrycznej stojana oraz wirnika,
 5. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 6. termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 7. termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
 8. wydanie orzeczeni i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi
 9. montaż silnika,
 10. rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
 11. transport silnika do i po weryfikacji,

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

II. Zakres podstawowy ( naprawa rewizyjna ) :

 1. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 2. przegląd stojana (mycie, suszenie, impregnacja próżniowo – ciśnieniowa),
 3. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG lub SKF (łożyska certyfikowane – potwierdzenie autoryzacji przez producenta),
 4. wyważenie dynamiczne wirnika,
 5. malowanie antykorozyjne,
 6. wymiana śrub stykowych,
 7. wymiana wyprowadzeń stojana,
 8. wymiana izolatorów,
 9. przystosowanie sprzęgła dostarczonego przez Zamawiającego
 10. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
 11. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN
 12. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 13. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 14. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 15. regeneracja odrzutnika smaru str. N
 16. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 17. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 18. regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. PN,
 19. regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. N,
 20. regeneracja beczki wirnika,
 21. inne czynności niezbędne do uzyskania pełnej sprawności silnika po remoncie w zakresie podstawowym.
 22. badanie pakietu żelaza czynnego stojana,
 23. przepakietowania i przeizolowania blach żelaza czynnego stojana
 24. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia- ekspertyza,
 25. zakup, dostawa i montaż 3 czujników PT 100 w uzwojeniach stojana,
 26. wykonanie skrzynki zaciskowej pomocniczej okablowanie z czujników temperatury,
 27. dostarczenie dokumentacji technicznej zabudowy i technologii wykonania  dla pkt 24, 25
 28. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  1. termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
  2. termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
  3. próba biegu jałowego,
  4. próba obciążenia na hamowni,
  5. wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym,
 29. montaż silnika,
 30. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów
 31. transport silnika do remontu,
 32. transport silnika po remoncie

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

III. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. przezwojenie stojana w klasie F,
 2. przezwojenie wirnika,
 3. regeneracja beczki wirnika,
 4. wymiana wału wirnika,
 5. przystosowanie węzłów łożyskowych do zamocowania czujników drgań typu AT3/100 i dostawa/zabudowa czujników – 2szt.
 6. zakup, dostawa i montaż 2 czujników PT 100 w węzłach łożyskowych,
 7. wykonanie skrzynki zaciskowej pomocniczej (okablowanie z czujników temperatury drgań),
 8. dostarczenie dokumentacji technicznej zabudowy i technologii wykonania dla pkt 5,6, 7, .

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika. Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu. Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II i III oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika typ: Sf 355X-4B-E; 250kW; 6kV;1484obr/min;  nr fabryczny 127397;, waga 1980kg; nr spawany: 126-X-15; producent EMIT Żychlin, (Zp 23001) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.