Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika pompy ołowiu PSP
Silnik elektryczny SKf 280M-6; 55kW; 960obr/min; 500V nr fabryczny: 647778; nr. spawany: 335-R-40 – pompa ołowiu PSP

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT: WYBRANO OFERTĘ FIRMY – FEM SP. Z O.O. Z KONINA.

Zakres remontu:
1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
2. Remont silnika:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) regeneracja ukręconego wału lub wykonanie nowego zgodnie z DTR,
c) wymiana łożysk FAG i SKF,
d) regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (regeneracja pozostałych części składowych silnika),
e) wyważenie dynamiczne wirnika,
f) próby międzyoperacyjne i końcowe,
g) malowanie antykorozyjne,
h) rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
i) transport silnika do i po remoncie.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierający wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: marzec- kwiecień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu stojana, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika oraz wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt zwrotu złożonego silnika po weryfikacji ( w przypadku rezygnacji z remontu).
4. Czas realizacji remontu (od momentu akceptacji zakresu remontu).
5. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
6. Warunki i forma płatności.
7. Warunki i czas trwania gwarancji.
8. Oświadczenie o możliwości przeprowadzania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika pompy ołowiu PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31marca 2017r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.