Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika elektrycznego wentylatora odciągowego ORC PSP nr 2
Silnik elektryczny typ: Sf 400X6s; 400kW; 500V; 990obr/min; nr fabryczny 145754;rok produkcji 1998; waga 3100kg; nr spawany: 135-Z-1; producent EMIT ŻYCHLIN

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Z.P.R.E. „Jedlicze” Sp. z o.o.

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

II. Zakres podstawowy (naprawa rewizyjna):
a) demontaż silnika z stanowiska pracy (silnik znajduje się na zewnątrz hali, konieczność wykorzystania dźwigu podczas demontażu i montażu),
b) demontaż silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie, dwukrotne lakierowanie uzwojenia),
c) przegląd klatki wirnika ( mycie , suszenie),
d) przegląd chłodnicy,
e) weryfikacja części elektrycznej stojana oraz wirnika,
f) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
g) wydanie orzeczeni i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi,
h) wymiana łożysk na produkcji FAG lub SKF (certyfikowane od autoryzowanego dystrybutora lub producenta),
i) wyważenie dynamiczne wirnika,
j) próby międzyoperacyjne i końcowe,
k) malowanie antykorozyjne,
l) wymiana śrub stykowych,
m) montaż silnika,
n) rozładunek i montaż silnika na stanowisku (osiowanie),
o) próba biegu jałowego i pod obciążeniem,
p) transport silnika do i po remoncie,
q) wydanie orzeczenia z przeprowadzonych prób i oddanie do ruchu ciągłego.

III. Prace dodatkowe po weryfikacji:
a) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
b) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN
c) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
d) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
e) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
f) regeneracja odrzutnika smaru str. N
g) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
h) regeneracja labiryntu zewnętrznego N
i) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
j) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
k) wymiana wyprowadzeń stojana,
l) wymiana izolatorów,
m) przezwojenie stojana w klasie F,
n) badaniem pakietu żelaza czynnego,
o) regeneracja pakietu stojana,
p) przezwojenie klatki wirnika,
q) regeneracja beczki wirnika.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: listopad 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższych wariantów i wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Oddzielna kalkulacja cenowa dla każdego wariantu (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
4. Czas realizacji remontu dla poszczególnych wariantów (od momentu akceptacji zakresu remontu).
5. Warunki odstąpienia od remontu po przeprowadzeniu weryfikacji stanu technicznego silnika.
5. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
6. Warunki i forma płatności.
7. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
8. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – (ZP 3979) Silnik elektryczny wentylatora odciągowego ORC PSP nr 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 października 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru Oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.