Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silnika elektrycznego wentylatora odciągowego ORC PSP nr 1
typ: typ: Sf 400X6s; 400kW; 500V; 990obr/min; nr fabryczny 145755; rok produkcji 1998;
waga 3100kg; nr spawany: 135-Z-2; producent EMIT ŻYCHLIN

Zakres prac:
1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

2. Zakres podstawowy remontu (naprawa rewizyjna):
a) demontaż silnika ze stanowiska pracy (silnik znajduje się na zewnątrz hali, konieczność wykorzystania dźwigu podczas demontażu i montażu),
b) demontaż silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie, dwukrotne lakierowanie uzwojenia),
c) przegląd klatki wirnika (mycie, suszenie),
d) przegląd chłodnicy,
e) weryfikacja części elektrycznej stojana oraz wirnika,
f) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
g) wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi,
h) wymiana łożysk na produkcji FAG lub SKF (certyfikowane od autoryzowanego dystrybutora lub producenta),
i) wyważenie dynamiczne wirnika,
j) próby międzyoperacyjne i końcowe,
k) malowanie antykorozyjne,
l) wymiana śrub stykowych,
m) montaż silnika,
n) rozładunek i montaż silnika na stanowisku (osiowanie),
o) próba biegu jałowego i pod obciążeniem,
p) transport silnika do i po remoncie,
q) wydanie orzeczenia z przeprowadzonych prób i oddanie do ruchu ciągłego.
Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych z prób i pomiarów wykonywanych podczas i po remoncie.

3. Prace dodatkowe po weryfikacji:
a) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
b) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN
c) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
d) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
e) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
f) regeneracja odrzutnika smaru str. N
g) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
h) regeneracja labiryntu zewnętrznego N
i) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
j) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
k) wymiana wyprowadzeń stojana,
l) wymiana izolatorów,
m) przezwojenie stojana w klasie F,
n) badaniem pakietu żelaza czynnego,
o) regeneracja pakietu stojana,
p) przezwojenie klatki wirnika,
q) regeneracja beczki wirnika.

Z przeprowadzonej weryfikacji Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Weryfikacyjny wraz z oceną stanu technicznego części oraz wykazem części zamiennych wymagających wymiany wraz z ich kosztami.
W przypadku, gdy z ustaleń protokołu weryfikacyjnego wynika, że zasadne jest wykonanie remontu silnika wyłącznie w zakresie podstawowym, Wykonawca niezależnie od przesłania Zamawiającemu do akceptacji protokołu weryfikacyjnego niezwłocznie przystąpi do wykonywania remontu silnika w tym zakresie.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: do 3 tygodni licząc od dnia odbioru silnika do remontu
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika oraz wzory kart pomiarowych wykonywanych podczas i po remoncie.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt remontu silnika wraz z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla wykonywanych czynności.
4. Koszt zwrotu złożonego silnika po weryfikacji ( w przypadku rezygnacji z remontu).
5. Czas realizacji remontu (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki i forma płatności.
8. Warunki i czas trwania gwarancji.
9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika wentylatora odciągowego ORC PSP nr 1” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 lipca 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.