Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 

Remont silnika elektrycznego typu SZJr 138 s/01; 500 kW; 735 obr/min; nr fabr. 18274401; 6 kV; nr sp. 146-ZT-8 – wentylator Theisen

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FEM SP. Z O.O. SP.K. Z KONINA

Zakres prac:

I. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):

Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres prac:

 1. załadunek silnika z magazynu,
 2. transport silnika do remontu,
 3. otwarcie silnika- przegląd stojana (mycie, suszenie),
 4. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 5. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 6. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 7. montaż silnika,
 8. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 9. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

 

II. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna):

 1. załadunek silnika z magazynu,
 2. transport silnika do remontu,
 3. przegląd klatki stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
 4. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
 5. wyważenie dynamiczne wirnika
 6. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 7. malowanie antykorozyjne,
 8. wymiana śrub stykowych,
 9. wymiana wyprowadzeń stojana,
 10. wymiana izolatorów,
 11. wykonanie niezbędnych prac remontowych zgodnie z dokumentacją DTR,
 12. transport silnika po remoncie,
 13. rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

III. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. przezwojenie stojana w klasie F,
 2. badaniem pakietu żelaza czynnego,
 3. przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
 4. regeneracja pakietu stojana,
 5. przezwojenie klatki wirnika,
 6. regeneracja beczki wirnika,
 7. wymiana wału wirnika,
 8. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
 9. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
 10. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 11. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 12. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 13. regeneracja odrzutnika smaru str. N
 14. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
 15. regeneracja labiryntu zewnętrznego N
 16. regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 17. regeneracja wału wirnika,
 18. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu  silnika.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 1. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 4. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika elektrycznego  nr sp. 146-ZT-8 – wentylator Theisen (ZP 7953)”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminiedo 31 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru Oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.