Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Remont silnika elektrycznego typu MBBM 400 LB4; 400KW; 6kV; 1432 obr/min; nr fabr. 4610352; waga 2650kg; nr spawany : 126-Z-4.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicz

Zakres prac:

I. Weryfikacja techniczna silnika (w przypadku akceptacji zakresu remontu podstawowego – BEZPŁATNA):

 1. Demontaż sprzęgła.
 2. Otwarcie silnika.
 3. Przegląd stojana (mycie, suszenie).
 4. Przegląd klatki wirnika (mycie, suszenie).
 5. Weryfikacja części elektrycznej silnika wraz z wirnikiem.
 6. Weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika.
 7. Termograficzna ocena stanu technicznego stojana.
 8. Wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi.
 9. Montaż silnika.

 

II. Zakres remontowy silnika w zakresie podstawowym:

 1. Regeneracja pakietu stojana.
 2. Impregnacja próżniowo ciśnieniowa stojana.
 3. Regeneracja wału wirnika.
 4. Regeneracja beczki wirnika.
 5. Impregnacja klatki wirnika.
 6. Wyważenie dynamiczne wirnika.
 7. Wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF ( łożyska certyfikowane – potwierdzenie autoryzacji przez producenta ).
 8. Regeneracja/wymiana czopu wału pod łożysko str. PN.
 9. Regeneracja/wymiana czopu wału pod łożysko str. N.
 10. Regeneracja/wymiana gniazda łożyskowego str. PN.
 11. Regeneracja/wymiana gniazda łożyskowego str. N.
 12. Regeneracja odrzutnika smaru str. PN.
 13. Regeneracja odrzutnika smaru str. N.
 14. Regeneracja labiryntu zewnętrznego PN.
 15. Regeneracja labiryntu zewnętrznego N.
 16. Regeneracja/wymiana deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN.
 17. Regeneracja/wymiana deklika łożyskowego wewnętrznego str. N.
 18. Wymiana śrub stykowych.
 19. Wymiana wyprowadzeń stojana.
 20. Wymiana izolatorów.
 21. Regeneracja sprzęgła.
 22. Pozostałe prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu.
 23. Montaż silnika.
 24. Montaż sprzęgła.
 25. Malowanie antykorozyjne.
 26. Określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza.
 27. Próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  1. termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
  2. próba biegu jałowego,
  3. próba obciążenia na hamowni,
  4. wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym.
 28. Wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów.
 29. Transport silnika do remontu.
 30. Transport silnika po remoncie.
 31. Rozładunek i złożenie silnika w magazynie.

 

III. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. Wymiana wału wirnika.
 2. Przezwojenie stojana w klasie F.
 3. Przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana.
 4. Wymiana sprzęgła.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody
na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: 10.06.2024 r. – 21.06.2024 r.

W ofercie należy przedstawić dokument w którym Oferent zobowiąże się do wykonania usługi z zakresu podstawowego w wyznaczonym terminie.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I i II oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu.
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika elektrycznego typu MBBM 400 LB4; 400KW; 6kV; 1432 obr/min; nr fabr. 4610352; waga 2650kg; nr spawany : 126-Z-4 (Zp 38118)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 7 maja 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.