Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silnika elektrycznego typ SZDKe52/12a; 8,5/1,35kW; 2820/430obr/min;500V; nr fabr. 408438; nr spawany: 31/75-J-2.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VOLT SERWIS Sp. z o.o. z Sosnowca

 Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

UWAGA!

 1. W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.
 2. Należy przedstawić przykładowe Karty/Protokoły Weryfikacyjne części składowe silnika przed remontem.
 3. Przedstawić Karty/Protokoły Pomiarowe silnika wystawiane po remoncie.
 4. Należy przedstawić kalkulację wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.
 5. W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.
 6. Podać koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu jednostki.
 7. Oferent potwierdza, że w przypadku zgody na remont jednostki weryfikacja silnika
  jest bezpłatna.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody
na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 Przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik 2023 r. 

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika oraz wzory kart pomiarowych.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej
oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika
po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika oraz wzór karty pomiarowej.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają: Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika elektrycznego typ SZDKe52/12a (Zp 34834)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 12 września 2023 r. godz. 1400.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1-zakres-prac