Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silnika elektrycznego typ SVh450H6C; 590 kW; 992 obr/min; nr fabr. 180615; 6 kV; nr spawany 336-ZV-5.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicz

 

Remont silnika obejmuje:

I. Demontaż silnika z stanowiska pracy i transport do zakładu remontowego celem przeprowadzenia weryfikacji/remontu.

 

II. Weryfikacja:

Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

Zakres weryfikacji:

 1. otwarcie silnika
 2. przegląd stojana (mycie, suszenie),
 3. przegląd wirnika (mycie i suszenie),
 4. weryfikacja części elektrycznej wraz z wirnikiem
 5. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 6. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 7. montaż silnika.

 

III. Remont silnika w zakresie podstawowym obejmuje (naprawa rewizyjna):

 1. impregnacja próżniowo ciśnieniowa stojana,
 2. wyważenie dynamiczne wirnika,
 3. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF (łożyska certyfikowane – potwierdzenie  przez producenta)
 1. regeneracja/wymiana czopu wału pod łożysko str. PN,
 2. regeneracja/wymiana czopu wału pod łożysko str. N,
 3. regeneracja/wymiana gniazda łożyskowego str. PN,
 4. regeneracja/wymiana gniazda łożyskowego str. N,
 5. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 6. regeneracja odrzutnika smaru str. N
 7. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
 8. regeneracja labiryntu zewnętrznego N
 9. regeneracja/wymiana deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 10. regeneracja/wymiana deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 11. wymiana śrub stykowych,
 12. wymiana wyprowadzeń stojana,
 13. wymiana izolatorów,
 14. regeneracja wału wirnika,
 15. regeneracja sprzęgła,
 16. regeneracja połączeń śrubowych,
 17. pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.
 18. montaż silnika,
 19. malowanie antykorozyjne,
 20. określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 21. próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  1. próba biegu jałowego,
  2. próba obciążenia na hamowni,
  3. wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym
  4. pomiary termowizyjne stojana
  5. pomiary statyczne
 22. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne. Jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać
– „nie dotyczy”.

 

IV. Transport silnika po remoncie i montaż na stanowisku pracy

W zakres montażu wchodzi osiowanie wału silnika z pompą i sporządzeniem protokołu dopuszczającego maszynę do pracy ciągłej pod obciążeniem po przeprowadzonej próbie biegu jałowego i pod obciążeniem – udokumentowana diagnostyka obejmująca osiowanie i pomiary drgań mechanicznych.

Wystawienie oświadczenia o gotowości urządzenia do pracy pod pełnym obciążeniem.

 

V. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. wymiana wału wirnika,
 2. wymiana sprzęgła,
 3. przezwojenie stojana w klasie F

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2024 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Oferta powinna zawierać zobowiązanie, iż remont zostanie wykonany zgodnie z danymi technicznymi producenta silnika.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont silnika elektrycznego o nr spawanym 336-ZV-5 (Zp 36279)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 29 grudnia 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.