Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika elektrycznego typ: SKf280 M-6, nr fabr: 649252, 55kW, 500V, 960 obr/min, nr spawany 335-R-38 – pompa ołowiu wydziału PSP.

I Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.
II Zakres remontu silnika:
a)załadunek silnika z magazynu,
b)przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,
c)przezwojenie uzwojeń wirnika w klasie F,
d)wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
e)regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
f)wyważenie dynamiczne wirnika,
g)próby międzyoperacyjne i końcowe,
h)malowanie antykorozyjne,
i)rozładunek i składowanie silnika w magazynie,
j)transport silnika do i po remoncie.

Z przeprowadzonej weryfikacji Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Weryfikacyjny wraz z oceną stanu technicznego części oraz wykazem części zamiennych wymagających wymiany wraz z ich kosztami.
W przypadku, gdy z ustaleń protokołu weryfikacyjnego wynika, że zasadne jest wykonanie remontu silnika wyłącznie w zakresie podstawowym, Wykonawca niezależnie od przesłania Zamawiającemu do akceptacji protokołu weryfikacyjnego niezwłocznie przystąpi do wykonywania remontu silnika w tym zakresie.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

Przewidywany termin realizacji: październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika.
2.Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3.Koszt remontu silnika – należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności.
4.Czas realizacji remontu silnika.
5.Warunki odstąpienia od remontu po przeprowadzeniu weryfikacji stanu technicznego silnika.
6.Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7.Warunki i forma płatności.
8.Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
9.Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – (ZP 3886 ) Remont silnika elektrycznego typ: SKf280 M-6; nr spawany: 335-R-38, nr fabr: 649252” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 6 października 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru Oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.