Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont silnika elektrycznego typ KA7318-315M-4; nr. fabr: 20401901/1; moc: 160 kW; 500V; 1485 obr/min; nr spawany 125-V-13

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: VOLT Serwis Sp. z o.o. z Sosnowca

 Remont silnika obejmuje:

I. Transport:

 • Załadunek silnika z magazynu
 • Transport silnika do remontu
 • Transport silnika po remoncie
 • Składowanie silnika na wyznaczonym magazynie.

 

II. Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia; w przypadku zgody na remont weryfikacja jest bezpłatna):

 • załadunek silnika z magazynu
 • demontaż silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
 • przegląd klatki wirnika ( mycie , suszenie),
 • weryfikacja części elektrycznej stojana oraz wirnika,
 • weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 • wydanie orzeczeni i kalkulacji na remont z załączonymi kartami pomiarowymi (protokół weryfikacyjny + dokumentacja fotograficzna)
 • montaż silnika,
 • rozładunek i składowanie silnika w magazynie,

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

Należy podać całkowity koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu danej jednostki napędowej.

 

III. Zakres podstawowy (naprawa rewizyjna):

 • demontaż silnika,
 • przezwojenie stojana w klasie izolacji H,
 • przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
 • przegląd stojana (mycie, suszenie, impregnacja ciśnieniowa),
 • wymiana łożysk tocznych produkcji FAG lub SKF (łożyska certyfikowane – potwierdzenie autoryzacji przez producenta),
 • wymiana tabliczki zaciskowej – kompletnej,
 • wymiana czujnika PT100 w uzwojeniach stojana,
 • wyważenie dynamiczne wirnika,
 • malowanie antykorozyjne,
 • wymiana śrub stykowych,
 • wymiana dławic kablowych,
 • wymiana uszczelnień (na wirniku oraz skrzynce zaciskowej),
 • regeneracja wału wirnika,
 • regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
 • regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
 • regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
 • regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
 • regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
 • regeneracja odrzutnika smaru str. N,
 • regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
 • regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
 • regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
 • regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
 • regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. PN,
 • regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. N,
 • pozostałe prace związane z wykonaniem remontu generalnego,
 • montaż silnika,
 • próby międzyoperacyjne i końcowe (pomiar rezystancji uzwojeń, pomiar rezystancji izolacji, próba biegu jałowego, pomiar drgań)
 • wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne. Jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać – „nie dotyczy”.

 

IV. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 • wymiana wału wirnika,
 • regeneracja pakietu wirnika,
 • prze pakietowanie wirnika

 

UWAGA!

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2023 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność ofert do 31.01.2023 r.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Oferta powinna zawierać zobowiązanie, iż remont zostanie wykonany zgodnie z danymi technicznymi producenta silnika.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika o nr spawanym 125-V-13 (Zp 30580)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 listopada 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.