Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silnika elektrycznego typ:SF400 X4-E; 400 kW; 6000V; 1478 obr/min; nr fabryczny: 149756; – waga 3250 kg. (nr spawany: 126-Z-3)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. z Jedlicze

 

Możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

 

I. Zakres weryfikacji:
a) załadunek silnika z magazynu
b) transport silnika do Wykonawcy remontu
c) otwarcie silnika
d) przegląd stojana (mycie i suszenie),
e) przegląd wirnika (mycie i suszenie),
f) weryfikacja części elektrycznej,
g) termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
h) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
i) wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
j) montaż silnika
k) transport silnika do HCM
l) rozładunek silnika na magazynie.

 

II. Remont silnika w zakresie podstawowym:

a) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF, (łożyska certyfikowane – potwierdzenie przez producenta)
b) impregnacja próżniowo – ciśnieniowa stojana
c) regeneracja wału wirnika,
d) regeneracja beczki wirnika,
e) wyważenie dynamiczne wirnika,
f) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
g) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN
h) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN
i) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N.
j) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
k) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
l) regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. PN.
ł) regeneracja deklika łożyskowego zewnętrznego str. N.
m) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN.
n) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N.
o) wymiana śrub stykowych,
p) wymiana wyprowadzeń stojana,
q) wymiana izolatorów,
r) regeneracja sprzęgła,
s) pozostałe drobne prace niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu,
t) malowanie antykorozyjne,
u) określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
v) próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:

 • termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 • próba biegu jałowego,
 • próba obciążenia na hamowni,
 • wyznaczenie sprawności przy obciążeniu nominalnym.

  x) wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów
  y) transport silnika do remontu,
  z) transport silnika po remoncie,

  III. Prace dodatkowe po weryfikacji:
  a) przezwojenie stojana w klasie F.
  b) wymiana wału wirnika.
  c) wymiana sprzęgła.

 

UWAGA!

Oferent jest zobligowany do remontu ww. jednostki w okresie: 01.06 2021r. – 30.06 2021 r.

W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika. Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu. Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I, II i III oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu silnika (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu silnika (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika elektrycznego typ:SF400 X4-E; 400 kW; 6000V; 1478 obr/min; nr fabryczny: 149756; – waga 3250 kg. (nr spawany: 126-Z-3), (Zp 23000) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.