Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika dmuchawy Donkin nr 1 i zabudowa na stanowisku nr 2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „Jedlicze” z Jedlicz

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.02.2020

Dane: Silnik  Dmuchawy nr 1

Typ  GYd 144s;    moc  1200 kW;    obroty  1500  obr/min;

napięcie  znamionowe:  stojan – 6000 V,  wirnik – 33 V;

prąd  znamionowy:  stojan – 154 A;  wirnik – 361 A.

nr fabryczny: 135922702

rok produkcji 1977

 

I. Demontaż silnika z stanowiska nr 1:

 1. Demontaż osłon wentylacyjnych silnika.
 2. Rozsprzęglenie zespołu silnik-dmuchawa.
 3. Odłączenie kabla zasilającego i zabezpieczenie głowicy.
 4. Demontaż wirnika ze stojana.
 5. Demontaż węzłów łożyskowych wraz z instalacjami.
 6. Demontaż stojana.
 7. Zabezpieczenie elementów składowych do transportu.
 8. Załadunek elementów składowych.II. Transport silnika do remontu i rozładunek.
  III. Weryfikacja:

Weryfikacja części składowych silnika – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

 1. Przegląd stojana (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 2. Przegląd wirnika (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 3. Przegląd stojaków łożyskowych i osłon (mycie).
 4. Badanie wału wirnika metodą ultradźwiękową przed demontażem.
 5. Weryfikacja części elektrycznych i mechanicznej silnika między innymi:

Szczegółowe badania uzwojeń silnika zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych, wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej uzwojeń silnika (wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej uzwojeń silnika  za zgodą Zamawiającego) oraz sprawdzenie stanu:
a) powłok lakierniczych,

b) usztywnień cewek i połączeń czołowych uzwojeń stojana,

c) przewodów łączących, uzwojeń stojana z tabliczką zaciskową i izolatorów,

d) usztywnienia pakietu żelaza czynnego stojana, cewek wirnika na biegunach wirnika,

e) sprawdzenie stanu zaklinowania uzwojeń stojana,

f) sprawdzenie rezystancji izolacji głowicy, mostków, trzymadeł szczotkowych,

g) sprawdzenie połączeń,

h) sprawdzenie połączeń pierścieni zwierających klatki tłumiąco rozruchowej,

i) sprawdzenie stojaków, panewek, czopów łożyskowych, uszczelniaczy,

j) pomiar luzów łożyskowych,

k) pomiar izolacji stojaków łożyskowych,

6. Wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi.

7. Montaż i zabezpieczenie elementów składowych silnika do transportu.

IV. Transport silnika z weryfikacji i rozładunek.
V. Remont silnika w zakresie podstawowym obejmuje:

 1. Usztywnienie cewek i połączeń czołowych uzwojenia stojana.
 2. Wymiana przewodów łączących uzwojenia stojana z tabliczką zaciskową oraz izolatorów.
 3. Usztywnienie/zaklinowanie uzwojenia stojana.
 4. Usztywnienia pakietu żelaza czynnego stojana.
 5. Impregnacja uzwojeń stojana
 6. Usztywnienie cewek na biegunach wirnika.
 7. Regeneracja głowicy i trzymadeł szczotkowych ( szlifowanie pierścieni, całkowita wymiana izolacji, wymiana izolatorów, wymiana śrub, wymiana trzymadeł szczotkowych, wymiana szczotek).
 8. Regeneracja pierścieni zwierających klatki tłumiąco-rozruchowej.
 9. Regeneracja wirnika:
  a) odkręcenie na biegunach połączeń zwierających pierścienie klatki,
  b) odkręcenie rozpórki, śrub mocujących nabiegunniki, demontaż cewek z biegunów wirnika,
  c) usunięcie z rdzeni biegunów starej izolacji,
  d) wymiana końcówek cewek, badanie na zwarcie zwojowe, naprawa uszkodzonych cewek na rdzeniach biegunów,
  e) impregnacja cewek, suszenie,
  f) przygotowanie cewek do montażu,
  g) wykonanie izolacji głównej na rdzeniach biegunów w klasie F,
  h) sprawdzenie stanu nabiegunników,
  i) regeneracja śrub mocujących nabiegunniki, czyszczenie, pobielanie lutem powierzchni nabiegunników pod pierścienie klatki,
  j) wykonanie nowej ramki i przekładek usztywniających cewki na rdzeniach biegunów,
  k) wykonanie nowych przewodów łączących uzwojenie z pierścieniami ślizgowymi,
  l) przygotowanie beczki wirnika do montażu biegunów.
  m) montaż nabiegunników, usztywnienie cewek rozpórkami.
  n) połączenie końcówek cewek, izolacja, usztywnienie.
  o) badanie wirnika po montażu.
 10. Dostawa i wymiana uszczelnień węzłów łożyskowych.
 11. Dostawa i zabudowa nowych łożysk ślizgowych ( kompletów panewek)

Jako opcję należy podać informację o: możliwości, warunkach i koszcie zabudowy panewek będących w posiadaniu Zamawiającego.

 1. Malowanie antykorozyjne,
 2. Określenie żywotności uzwojeń stojana metodą odbudowanego napięcia – ekspertyza,
 3. Próby międzyoperacyjne i końcowe w tym:
  a) termograficzna ocena stanu technicznego wirnika,
  b) termograficzna ocena stanu technicznego stojana,
 4. Wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów.
 5. Montaż i zabezpieczenie elementów składowych silnika do transportu.VI. Demontaż silnika starego z stanowiska nr 2:
  1.  Demontaż osłon wentylacyjnych silnika.
  2. Rozsprzęglenie zespołu silnik – dmuchawa
  3. Pomiar oraz zapisanie wyników osiowania zespołu silnik – dmuchawa.
  4. Odłączenie kabla zasilającego i zabezpieczenie głowicy.
  5. Demontaż łożysk.
  6. Demontaż wirnika ze stojana.
  7. Demontaż stojana.
  8. Demontaż kompletnych stojaków łożyskowych.
  9. Zabezpieczenie elementów składowych do transportu.
  10. Załadunek elementów składowych
  11. Transport i złożenie we wskazanym miejscu do 1 km (np. hala kompresorowni).VII. Transport silnika po remoncie i rozładunek.
  VIII. Montaż po remoncie silnika  na stanowisku nr 1:
  1. Rozładunek w miejscu montażu.
  2. Montaż kompletnych stojaków wraz z instalacjami.
  3. Montaż stojana.
  4. Montaż wirnika.
  5. Montaż osłon wentylacyjnych.
 6. Ustawienie silnika: osiowanie ( zgodnie z DTR z wykorzystaniem pomiarów dokonanych podczas demontażu), poziomowanie, ustawienie uszczelniacz
 7. Zamknięcie kompletnych węzłów łożyskowych wraz z pasowaniem.
 8. Podłączenie kabli zasilających.
 9. Próba biegu jałowego ( sprawdzenie, drgań, temperatur).
 10. Zasprzęglenie silnika z dmuchawą.
 11. Pomiary kontrolne na stanowisku pracy.
 12. Pierwszy rozruch, sprawdzenie wyważenia, drgań, temperatur łożysk.
 13. Próba pod obciążeniem i oddanie do pracy pod ciągła kontrolą służb serwisowych wykonawcy remontu – min. 72h (maszyna zostanie obciążona po zakończeniu montażu lub w innym wyznaczonym terminie)

 

Uwaga: do pkt. 10

Przed przystąpieniem do prac należy ocenić czy jest możliwe przebicie sprzęgła z silnika dmuchawy 2 (stanowisko nr 2) na silnik dmuchawy nr 1 ( stanowisko nr 1) czy należy zabudować całe nowe sprzęgło. W przypadku konieczności zabudowy nowego sprzęgła należy przewidzieć obróbkę mechaniczna nowego sprzęgła ( zleceniodawca dysponuje  sprzęgłem w stanie surowym) oraz konieczności demontażu połówki sprzęgła z wału przekładni

IX. Prace dodatkowe po weryfikacji:

 1. Przezwojenie stojana w klasie F.
 2. Przezwojenie remont kapitalny wirnika w klasie F .
 3. Przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana.
 4. Zakup i wymiana kompletnego szczotkotrzymacza wraz izolatorami mocującymi.
 5. Zakup i wymiana kompletnej głowicy z pierścieniami i izolatorami.
 6. Wymiana kompletnego sprzęgła – opcja w zależności od decyzji co do przebijania lub wymiany.
 7. Wymiana wału.

 

UWAGI:

Przed przystąpieniem do ofertowania należy sprawdzić możliwość i montażu silnika na stanowisku nr. 2

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu poszczególnego silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru poszczególnego silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany terminy realizacji: marzec 2020 – maj 2020 r.

 1. Demontaż silnika z stanowiska nr 1 i transport do remontu – marzec 2020r.
 2. Weryfikacja – marzec 2020r.
 3. Remont silnika w zakresie podstawowym i dodatkowym – marzec do 10 maj
 4. Demontaż silnika starego z stanowiska nr 2 – maj 2020r.
 5. Transport silnika po remoncie i rozładunek – maj 2020r.
 6. Montaż po remoncie silnika na stanowisku nr 2 – w czasie postoju głównego w maju 2020r. (czas realizacji do 4 dni).

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej, potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót oraz deklarację zwrotu wszystkich zdemontowanych/wymienionych części składowych silnika.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 05.02.2020 r.  godz. 1000.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej poszczególnych silników i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta – w zakresie wymagań.
 3. Koszt realizacji zadania w pełnym zakresie operacji i remontu silnika – należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności i dostaw.
 4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu  silnika wraz z harmonogramem (czas realizacji liczony od momentu akceptacji zakresu remontu).
 1. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 4. Oświadczenie o:
  1. przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z miejscem prowadzenia prac,
  2. wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  3. zapoznaniu się z pełnym zakresem prac,10. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
   11. Zobowiązanie Oferenta zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
   12. Deklaracja o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.
   13. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silnika dmuchawy Donkin nr 1 i zabudowa na stanowisku nr 2 (ZP 16031)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 lutego 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru Oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.