Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont ścian z płyt betonowych pomiędzy zsypem a przejazdem na składowisku spieku zapasowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Usług Budowlanych „FER-BUD” Tadeusz Kalinowski z Miasteczka Śląskiego

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 1. Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
 2. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.
 3. Materiał złomowy jest własnością HCM i należy go przetransportować na zakładowe stanowisko złomu. Elementy stalowe z demontażu nie powinny przekraczać wymiarów 2,0×2,0x2,0m.
 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej przeprowadzić wg następującej technologii:

– Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho do stopnia czynności ISO-Sa2½

– Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbami do klasy C4 wg PN-EN ISO 12944-2

5. Szczegóły wykonania prac uzgodnić z inspektorem nadzoru PRI.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Szymon NIEMIEC  kom. 510 105 415

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont ścian z płyt betonowych pomiędzy zsypem a przejazdem na składowisku spieku zapasowego” należy złożyć
w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14 października 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: