Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont przetwornicy spawalniczej EPa315; 380V; nr fab. 142612; rok produkcji 1985.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.10.2018

 

Zakres prac:

I. Weryfikacja:

Weryfikacja części składowych przetwornicy bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

 1. załadunek spawarki z magazynu,
 2. transport spawarki do remontu,
 3. otwarcie spawarki,
 4. weryfikacja części elektrycznej – silnika napędzającego oraz prądnicy,
 5. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy,
 6. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 7. montaż spawarki,
 8. transport spawarki z weryfikacji,
 9. rozładunek i złożenie spawarki w magazynie.

II. Zakres remontu:

 1. Przezwojenie silnika napędzającego prądnicę w klasie H,
 2. Wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 3. Wyważenie dynamiczne wirnika,
 4. Wymiana przewodu zasilającego,
 5. Próby międzyoperacyjne i końcowe,
 6. Malowanie antykorozyjne,
 7. Wykonanie wszystkich zaleceń zgodnie z DTR producenta dotyczących remontu kapitalnego.

III. Prace dodatkowe:

 1. Przezwojenie prądnicy 6-fazowej,
 2. Naprawa prostownika prądu spawania,
 3. Naprawa prostownika prądu wzbudzenia,
 4. Wymiana rezystora regulacyjnego prądu spawania,
 5. Wymiana rezystorów obwodu wzbudzenia,
 6. Przezwojenie dławika 6-fazowego,
 7. Wymiana dławika 6-fazowego.

Uwagi

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont przetwornicy spawalniczej.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru przetwornicy spawalniczej do remontu.

Elementy składowe przetwornicy spawalniczej wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu przetwornicy spawalniczej z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy przetwornicy spawalniczej po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu  spawarki.

 

Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej przetwornicy spawalniczej i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu przetwornicy spawalniczej (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu spawarki po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu przetwornicy spawalniczej (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 1. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 4. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu przetwornicy spawalniczej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont przetwornicy spawalniczej EPa315; 380V; nr fab. 142612; rok produkcji 1985”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do 21 września 2018 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

-swobodnego wyboru oferty,

-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,

-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.