Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont powłok Chemoodpornych skrubera i absorbera IOG.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: GBT Polska Sp. z o.o. z Rogowiec

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1

Przewidywany termin realizacji prac: sukcesywnie ze zgłaszanymi potrzebami do 30 kwietnia 2023 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie każdorazowo uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały podstawowe, sprzęt oraz środki transportu zabezpiecza Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1.Koszt wykonania całości zadania z wyszczególnieniem cen jednostkowych:

 • za 1 m2 gumy,
 • za 1 kg kitu gumowego Hawoferran R 16,
 • robociznę,
 • pozostałe koszty.

2. Warunki i forma płatności.

3. Warunki i czas trwania gwarancji.

4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Grzegorz Dudek tel. 32 / 2 888 444 wew. 523, tel. kom. 512 403 430

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont powłok Chemoodpornych skrubera i absorbera IOG (zp. 28604)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 13 maja 2022 r. godz. 1400 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – zakres prac