Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont poszycia dachu w budynku Oddziału Transportowo-Administracyjno-Socjalnym.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 Remont dachu obejmuje:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich wraz z pasem papy wokół budynku – 1 kpl.
 2. Demontaż rynny – 1 kpl.
 3. Demontaż rur spustowych – 1 kpl.
 4. Wymiana deski czołowej pod rynnę wraz z ewentualnym nowym mocowaniem – ok. 30 mb
 5. Tynkowanie kominów murowanych – 5 kpl.
 6. Przygotowanie podłoża oraz uzupełnienie ubytków pod obróbkę blacharską – ok 90 mb
 7. Uszczelnienie i malowanie kominów – 14 kpl.
 8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich – ok. 90 mb
 9. Wykonanie nowego pasa papy podkładowej przy obróbce blacharskiej
 10. Wykonanie nowej nawierzchni z papy renowacyjnej (Gordach Mono Extra WZM PYE PV250 S56 Super Montaż z firmy Matizol – ok. 380 m2
 11. Wykonanie nowej instalacji odgromowej poziomej – 1 kpl.
 12. Wykonanie rynny – ok. 32 mb
 13. Wykonanie rur spustowych – ok 24 mb

 

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont poszycia dachu w budynku Oddziału Transportowo-Administracyjno-Socjalnym. (Zp 23055) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: