Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont poszycia dachu budynku Warsztatu Centralnego

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PUP „EAST-WEST” z Kielc

 Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Remont dachu obejmuje:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich wokół budynku – ok. 323 mb,
 2. Demontaż istniejących obróbek blacharskich w pasie pod rynnowym – ok. 290 mb,
 3. Demontaż istniejącej papy (2-3 warstwy) – ok. 2400 m2,
 4. Demontaż rynny – ok. 290 mb,
 5. Wymiana deski czołowej pod rynnę wraz z nowym mocowaniem – ok. 290 mb,
 6. Przygotowanie podłoża oraz uzupełnienie ubytków pod obróbkę blacharską – ok. 613 mb,
 7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół budynku – ok. 323 mb,
 8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich w pasie pod rynnowym – ok. 290 mb,
 9. Wykonanie ewentualnych ubytków pod papę – ok. 2400 m2,
 10. Przygotowanie podłoża za pomocą gruntu – ok. 2400 m2,
 11. Wykonanie nowej nawierzchni z papy podkładowej – ok. 2400 m2,
 12. Wykonanie nowej nawierzchni z papy renowacyjnej – ok. 2400 m2,
 13. Wykonanie nowej instalacji odgromowej poziomej na dachu wraz z projektem oraz ewentualnym przerobieniem podłączeń do dachu poniżej – 1 kpl.
 14. Wykonanie nowej rynny stalowej ocynkowanej wraz z lejami – ok. 290 mb.

 

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac. Wizje lokalne do 20.08.2021 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont poszycia dachu budynku Warsztatu Centralnego (Zp 24810) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: