Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Remont pompy diagonalnej typu warszawskiego 50d22 jedno i dwustopniowej

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac bez podania przyczyny

 

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1.

 

Termin realizacji prac do: 5 czerwca 2024 r. 

Dokładny termin realizacji prac/wymiany zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Do wszystkich części zamiennych wymagane są świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające ich pochodzenie.

 

Cześć zamienne podlegające wymianie zostaną określone po weryfikacji stanu technicznego pompy przez Wykonawcę. Wykaz części do wymiany do akceptacji Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

                                                                                                                                                    

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 • Wycenę wszystkich części zamiennych pompy oraz remont samej pompy.
 • Czas realizacji prac.
 • Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 • Warunki i czas trwania gwarancji.
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 • Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 523 tel. kom. 512 403 430  e‑mail: gdudekk@hcm.com.pl
 2. Zbigniew KOŁACZEK tel. (32) 288 84 44 wew. 798 tel. kom. 512 403 423 e‑mail: zkolaczek@hcm.com.pl
 3. Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953 e‑mail: jhajda@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont pompy diagonalnej typu warszawskiego 50d22 jedno i dwustopniowej (Zp 36487)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: