Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pomp zatapialnych P-1BA /A; WYK. W – 3 sztuki

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
Wybrano ofertę firmy OPA CARBO Sp. z o.o. z Tych

 

DANE TECHNICZNE:

Q = 42 m3/h

n = 2865 obr/min

U = 400 V AC

P = 4.5 kW

In =8.1 A

H = 18 m

Klasa izolacji F

 

Zakres prac:

I. Weryfikacja (PODANIE CEN JEDNOSTKOWYCH)

 1. Transport do weryfikacji
 2. Demontaż pompy
 3. Weryfikacja części elektrycznej pompy
 4. Weryfikacja części mechanicznej pompy
 5. Montaż pompy
 6. Sporządzenie protokołu weryfikacyjnego obejmującego wykaz części do wymiany oraz czynności które są konieczne do przeprowadzenia remontu całkowitego
 7. Transport po weryfikacji do HCM.

II. Remont pompy (PODANIE CEN JEDNOSTKOWYCH)

 1. Demontaż
 2. Czyszczenie i mycie podzespołów
 3. Weryfikacja części do remontu
 4. Przezwojenie uzwojeń stojana silnika
 5. Wymiana na nowe: oleju, łożysk(FAG lub SKF), uszczelnień mechanicznych, pierścieni, korków, wpustów oraz elementów złącznych (podkładki, śruby, nakrętki, wirnika pompy)
 6. Wymiana uszczelnienia mechanicznego
 7. Malowanie
 8. Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba)
 9. Oprawienie przewodu
 10. Wymiana wpustu kablowego
 11. Wymiana zacisku uziemiającego
 12. Wymiana dławic
 13. Montaż pompy
 14. Wykonanie pomiarów elektrycznych, stanu izolacji i ciągłości obwodów zabezpieczających
 15. Przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych i ruchowych podczas pracy pompy zatopionej w zbiorniku wodnym
 16. Oznakowanie pompy
 17. Transport pompy z i do remontu

III. Prace dodatkowe (PODANIE CEN JEDNOSTKOWYCH przy wymianie na nowe części) :

 1. Wymiana korpusu pompy
 2. Wymiana pokrywy łożyskowej
 3. Wymiana wału wirnika
 4. Regeneracja wirnika
 5. Wymiana wirnika
 6. Wymiana pokrywy ssawnej z podstawą
 7. Wymiana przewodu zasilającego
 8. Wymiana tabliczki znamionowej

 

Punkt I i II należy wycenić osobno.

W punkcie III należy podać cenę każdego elementu pompy.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji i przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys naprawy (wykaz części oraz prac wraz z dokumentacją fotograficzną) wraz z protokołami pomiarów stanu izolacji przewodów zasilających oraz stanu izolacji uzwojeń silników w celu akceptacji zakresu remontu przez zleceniodawcę.

Kosztorys naprawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru pompy zatapialnej do remontu.

W przypadku wymiany podzespołów wymagany zwrot zużytych części.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu pompy zatapialnej z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika i wzory kart pomiarowych.
 2. Koszt realizacji remontu pompy (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 3. Całkowity koszt zwrotu pompy po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 4. Czas realizacji remontu pompy (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 5. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 8. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu pompy.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 3 sztuk pomp zatapialnych P-1BA /A; WYK. W (Zp 25902)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 12 listopada 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.