Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont pomp głębinowych – 2szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – POMEX URSZULA GACZOŁ Z WIELICZKI.

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.03.2017R.

Zakres prac, przewidywany termin realizacji oraz dodatkowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji prac.
Należy podać koszt remontu każdej pompy odrębnie.
2. Czas realizacji remontu (od momentu akceptacji zakresu remontu).
Należy podać czas remontu każdej pompy odrębnie.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pomp głębinowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 lutego 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: