Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pola 6kV nr 7 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Energocenter Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac:
1. Wykonanie remontu pola odpływowego z wyposażeniem zgodnie z posiadaną dokumentacją.
2. Wymiana kompletu blokad i napędów odłączników systemowych.
3. Podłączenie obwodów wtórnych pola do układu zdalnej sygnalizacji położenia wyłączników i pomiaru prądu.
4. Wykonanie prób i pomiarów odbiorczych oraz uruchomienie pola.
5. Wykonanie projektu powykonawczego pól zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wymogami BHP z uwzględnieniem punktu nr 2 i nr 3.
Wyznaczenie nastaw zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP.

Przewidywany termin realizacji: 4 dni kalendarzowe w listopadzie 2019 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:
1. 08.07.2019 r. – godz. 10:00
2. 12.07.2019 r. – godz. 10:00

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji całości prac wraz harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 323, kom. 512 403 459
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pola 6kV nr 7 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 lipca 2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru oferty,
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.