Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu pól 6kV nr 15, 17, 19  w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2  .

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DMP System Sp. z o.o. ze Świętochłowic.

Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Przewidywany termin realizacji: 4 dni kalendarzowe w trakcie postoju technologicznego HCM S. A. w czerwcu 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem  ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem, przedmiotem prac oraz posiadaną dokumentacją celem jej weryfikacji Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. TERMIN WIZJI LOKALNEJ:

Wizja lokalna odbędzie się w dniach : 30.01.2018r. godz. 10.00 i 2.02.2018r. godz.10.00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :

 • Tadeusz Mazur 32 / 2 888 444   wew. 800, tel. kom. 512 403 442
 • Paweł Potempa    32 / 2 888 444     wew. 734, tel. kom. 512 403 459
 • Bronisław Jaworek tel. 32 / 2 888 444 wew. 334, tel. kom. 512 403 457

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega                  w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac dla 1 pola wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Koszt wykonania całości prac dla 2 pól wraz z kosztorysem ofertowym.
 3. Koszt wykonania całości prac dla 3 pól wraz z kosztorysem ofertowym.
 4. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramami prac.
 5. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont pól 6kV nr 15, 17, 19  w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 16.02.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załączniki: